Ανακοινώθηκαν νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο

Δείτε τα προσόντα που απαιτούνται.

Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας διάρκειας μέχρι δύο ετών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Διεκπεραίωση Συσσωρευμένων Αιτήσεων Παραχώρησης Στεγαστικής Βοήθειας».

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α1 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί Προϋπολογισμού Νόμο.

1. Καθήκοντα και ευθύνες

(i) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

(ii) Συλλέγει, επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων σχετικά με αιτήματα για στεγαστική βοήθεια.

(iii) Αναλαμβάνει τη φυσική καταχώριση στο Αρχείο της Υπηρεσίας Μέριμνας που δυνατό να περιλαμβάνει άνοιγμα/δημιουργία νέων φακέλων, ενημέρωση υφιστάμενων φακέλων με αλληλογραφία, καταχώριση εγγράφων, ενημέρωση συστήματος, επεξεργασία αλληλογραφίας κ.ο.κ

(iv) Aναλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώριση στο αρχείο της Υπηρεσίας που δυνατό να περιλαμβάνει ηλεκτρονική δημιουργία φακέλων, δημιουργία αιτήσεων στο σύστημα, ενημέρωση υφιστάμενων ηλεκτρονικών φακέλων, καταχώριση εγγράφων, επεξεργασία αλληλογραφίας κ.ο.κ.

(v) Αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση κοινού της Υπηρεσίας που δυνατό να περιλαμβάνει παραλαβή αιτήσεων και αιτημάτων καθώς επίσης και παροχή πληροφοριών σε θέματα στεγαστικών σχεδίων.

(vi) Eτοιμάζει και υποβάλει σημειώματα/ εκθέσεις / επιστολές.

(vii) Συμβάλει στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

(viii) Bοηθά στην εκτέλεση ή / και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητές της Υπηρεσίας.

(ix) Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2. Απαιτούμενα Προσόντα

(i) Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

(ii) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

(iii) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

(iv) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους:

(i) Των οποίων η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(v) Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία αποδεικνύεται με:

(α) επιτυχία σε εξετάσεις E.C.D.L., Κ.Ε.Β.Ε., ICT Hellas, ICT Europe και Cambridge στα θέματα Επεξεργασίας κειμένου (Word Processing) και Λογιστικών Φύλλων (Spreadsheets),

ή

(β) Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου ή/και στις Γραμματειακές Σπουδές, φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους από αξιολογημένο πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (https://www.dipae.ac.cy/archeia/idrymata/istew/ axiologimena_ programmata_iste_sekap.pdf)

(vi) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν αποτελεί πλεονέκτημα.

(vii) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, αποτελεί επιπρόσθετο πλεονέκτημα.

(viii) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί επιπρόσθετο πλεονέκτημα.

3. Μοριοδότηση και κριτήρια αξιολόγησης

Θέση Διευθυντή στον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Επίσης, ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και ο μισθός της θέσης είναι Α15: €64.713, €67,333, €69.953, €72.573, €75.193, €77.813 και Α16: €71.020, €73.640, €76.260, €78.880, €81.500, €84.120 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.

Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Ο Διευθυντής θα διοριστεί με σύμβαση πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για τον Κεντρικό Φορέα όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, μετά από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει ο Τροποποιητικός Νόμος 254(Ι)/2004.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Καθήκοντα και ευθύνες

 (α) Υπεύθυνος για:

(i) Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία, συντονισμό και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Κεντρικού Φορέα∙

 (ii) την εφαρμογή της σχετικής με τον Κεντρικό Φορέα νομοθεσίας καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής και των αποφάσεων του Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα∙

 (iii) την υποβολή εισηγήσεων στο Συμβούλιο για τη διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα.

(β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή μέλος αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών.

(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, κατά προτίμηση σε προσφυγικά θέματα, από την οποία πενταετής τουλάχιστο διοικητική ή/και εποπτική πείρα, σε ανώτερη θέση.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ