Θέσεις εργασίας στη Δικαστική Υπηρεσία

Πέντε θέσεις εργασίας.

Η Δικαστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο «Νόμος»), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση πέντε (5) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για στελέχωση των Πρωτοκολλητείων, για σκοπούς του έργου εκκαθάρισης καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι 12 μήνες και δύναται να παραχωρείται δικαίωμα ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου εκκαθάρισης καθυστερημένων υποθέσεων νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) άρθρου 9 του Νόμου Ν. 70(Ι)/2016.

Η βασική αμοιβή θα είναι η αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019.

Καθήκοντα και Ευθύνες

(α) Εκτελεί καθήκοντα στα Πρωτοκολλητεία αναφορικά με το έργο εκκαθάρισης του όγκου καθυστερημένων υποθέσεων, τα οποία άπτονται της λειτουργίας των Πρωτοκολλητείων καθώς και όλων των συναφών καθηκόντων τα οποία αποσκοπούν στην αποπεράτωση του πιο πάνω έργου, όπως:
(i) Επαγωγή όρκων σε δικαστικές και άλλης φύσεως υποθέσεις,
(ii) σύνταξη ή/και έλεγχο διαταγμάτων και αποφάσεων και πιστοποίηση τούτων ως επίσημων εγγράφων,
(iii) ετοιμασία και έλεγχος των πρακτικών των υποθέσεων και εφέσεων, καθώς και εποπτεία εργασίας που σχετίζεται με την επίδοση δικαστικών εγγράφων και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων,
(iv) υπολογισμός και ψήφιση εξόδων,
(v) λειτουργία ηλεκτρονικού αρχείου διαχείρισης υποθέσεων,
(vi) συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και ετοιμασία εκθέσεων προόδου αναφορικά με τη διεκπεραίωση υποθέσεων.
(β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για σκοπούς του έργου εκκαθάρισης του όγκου καθυστερημένων υποθέσεων.

Απαραίτητα προσόντα
Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να κατέχουν τα άτομα που θα εργοδοτηθούν για το έργο είναι τα ακόλουθα:
(α) Εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο.
(β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
(δ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφή θέματα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέματα συναφή με τα καθήκοντα της θέσης, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους αποτελεί πλεονέκτημα.
(ε) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.

Κριτήρια επιλογής

Σημειώσεις
1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
2. Τα άτομα που θα προσληφθούν είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της Δικαστικής Υπηρεσίας.
3. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται:
- Προσόντα (δηλ. πρώτος κατατάσσεται αυτός που κατέχει μεταπτυχιακό),
- Διάρκεια πείρας σε συναφή καθήκοντα
- Βαθμός πανεπιστημιακού διπλώματος (προτεραιότητα σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία)
- Δεύτερος τίτλος σπουδών ή δεύτερο μεταπτυχιακό σε συναφή με τη θέση θέματα τα οποία δεν προσμετρήθηκαν για πλήρωση των προαπαιτούμενων της θέσης.
4. Υποψήφιοι που κατέχουν δύο ή περισσότερους πανεπιστημιακούς τίτλους συναφείς με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στο πτυχίο με την υψηλότερη βαθμολογία. Ο δεύτερος τίτλος θα λαμβάνεται υπόψη μόνο στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων όπως περιγράφεται στο σημείο 3 πιο πάνω.
5. Υποψήφιοι που κατέχουν 2 ή περισσότερα μεταπτυχιακά διπλώματα συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα λαμβάνουν το μέγιστο 2 μόρια που αντιστοιχούν σε ένα δίπλωμα. Το δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα θα λαμβάνεται υπόψη μόνο στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων όπως περιγράφεται στο σημείο 3 πιο πάνω.
6. Υποψήφιοι που δεν καλύπτονται με τον Πανεπιστημιακό τίτλο αλλά με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, θα αξιολογούνται με το «Λίαν Καλώς».
7. Το barrister at law θεωρείται μεταπτυχιακό δίπλωμα στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει άλλο σχετικό πρώτο πτυχίο.
8. Υποψήφιοι που δεν καλύπτονται με τον Πανεπιστημιακό τίτλο αλλά κατέχουν 2 ή περισσότερα Μεταπτυχιακά Διπλώματα συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα αξιολογούνται με το «Λίαν Καλώς» για το ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα και για το άλλο θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στο μεταπτυχιακό δίπλωμα.
9. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται σύμφωνα με τον κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων στις αντίστοιχες θέσεις του δημόσιου τομέα όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας . (www.psc.gov.cy)
10. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των ακαδημαϊκών προσόντων. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιμετρείται.
11. Η περίοδος απασχόλησης του προσωπικού ορισμένου χρόνου θα είναι για 12 μήνες - από την ημερομηνία πρόσληψης, με δικαίωμα ανανέωσης με μέγιστη περίοδο απασχόλησης μέχρι την περάτωση του έργου, εκτός εάν οι ανάγκες παύσουν να υφίστανται. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του προσωπικού ορισμένου χρόνου τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Σημειώνεται επίσης ότι εάν κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.
12. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποδείξει στην αίτηση που θα υποβάλει κατά πόσον ενδιαφέρεται για εργοδότηση μόνο σε συγκεκριμένη επαρχία/επαρχίες.
13. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
14. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην κα Βασιλική Γεωργίου στο τηλέφωνο 22865677. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο ειδικό έντυπο «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία» το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου (www.supremecourt.gov.cy) από την ενότητα «τελευταία νέα».
15. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
16. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2019 με τους εξής τρόπους:
(i) Με το χέρι, στο Γραφείο της Αρχιπρωτοκολλητή, Ανώτατο Δικαστήριο, στην οδό Χαράλαμπου Μούσκου, 1404 Λευκωσία, μεταξύ των ωρών 8.00 – 13.30.
(ii) Μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Χαράλαμπου Μούσκου, 1404 Λευκωσία.
(iii) Μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22304500.
(iv) Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση chief.reg@sc.judicial.gov.cy (στην περίπτωση αυτή το έντυπο θα πρέπει να σαρώνεται για να φέρει την υπογραφή του αιτητή)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ