Θυγατρική της CYTA ζητεί για πρόσληψη 40 εργαζόμενους

Η CytacomSolutions, θυγατρική εταιρεία της Cyta, ζητά να προσλάβει 40 Τεχνίτες/τριες Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων.

Οι 40 θέσεις Τεχνιτών/τριων Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κατανέμονται ως ακολούθως:

11 θέσεις για την επαρχία Λευκωσίας
10 θέσεις για την επαρχία Λεμεσού
10  θέσεις για την επαρχία Λάρνακας
6 θέσεις για την επαρχία Πάφου  και
3 θέσεις για την επαρχία Αμμοχώστου

Προσόντα:

Απολυτήριο αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας εξατάξιας/ επτατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, με κατώτατο γενικό βαθμό 15 στα 20 ή 75 στα 100 ή ισότιμη βαθμολογία αποδεκτή από τη Cytacom (ο ελάχιστος κατώτατος βαθμός δεν ισχύει σε περίπτωση διετούς τουλάχιστον συμπληρωμένης φοίτησης σε μεταλυκειακό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)
Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Άδεια οδηγού (χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων)
Ατομικές ικανότητες:
Προσανατολισμός στον πελάτη
Ομαδικότητα/Διαπροσωπικές Σχέσεις
Προσοχή στη λεπτομέρεια
Πλεονέκτημα θα θεωρηθεί η κατοχή των πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων, η προηγούμενη πείρα και η κατοχή των επαγγελματικών πιστοποιητικών που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική αίτηση.

Καθήκοντα:

Παροχή υπηρεσιών σε πελάτες (νέες εγκαταστάσεις, μεταφορά, κ.α.) και άρση βλαβών
Αντικατάσταση / Συλλογή / Διαχείριση τερματικού εξοπλισμού από τα υποστατικά των πελατών
Αναρρίχηση σε πασσάλους/σκάλα και κατάβαση σε φρεάτια επισκέψεως, όπου απαιτείται, για εκτέλεση εργασιών
Σύνδεση / εγκατάσταση / Τερματισμός Καλωδίων για κατασκευή σταθερού τηλεπικοινωνιακού δικτύου
Άλλες εργασίες τεχνικής φύσεως σχετικές κυρίως με τη διενέργεια συνδέσεων πελατών στο σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή έργο που απορρέουν από τα πιο πάνω καθήκοντα του ανατεθεί
Διάρκεια εργοδότησης: 

Συμβόλαιο εργασίας για 12 μήνες. Περίοδος δοκιμασίας 4 μήνες

Απολαβές και Ωφελήματα

€7, 09 ανά ώρα
Παροχή ετήσιας άδειας με βάση τις πρόνοιες του Νόμου Περί Ετήσιων Αδειών με Απολαβές.
Ώρες / Μέρες Εργασίας:

Ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας 35 με μέγιστο 48 ώρες την εβδομάδα, βάσει των αναγκών της Υπηρεσίας
Έξι μέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα – Σάββατο.

Προϋποθέσεις

Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.
Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, όπου ισχύει.

Λευκό ποινικό μητρώο

Στο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν την επιθυμητή(ές) Επαρχία(ες) εργοδότησής τους.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρεις επιθυμητές Επαρχίες εργοδότησης καθορίζοντας και την σειρά προτίμησης τους για την κάθε μια.  Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν τα σχετικά πεδία των προσόντων, των πιστοποιήσεων και της πείρας τους. Επιπρόσθετα στο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης θα πρέπει να επισυνάψουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά.  Αναφορικά με τα πιστοποιητικά για την εργασιακή πείρα, αυτά θα πρέπει να είναι: α. βεβαίωση από εργοδότη ή β. σχετικό πιστοποιητικό από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να καταχωρηθούν στον πιο κάτω σύνδεσμο:

 https://cytacom.com/el/telecommunications-facilities-technicians

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/ες πρέπει να πληρούν τα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων τους για σκοπούς πρόσκλησης σε προσωπική συνέντευξη και πρακτική εξέταση.  Στις προσωπικές συνεντεύξεις / πρακτική εξάσκηση θα προσκληθεί ο τριπλάσιος των διαθέσιμων θέσεων κατά Επαρχία αριθμός υποψηφίων, βάσει των προσόντων  τους.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποταθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: career@cytacom.com