Άνοιξαν οι αιτήσεις για χορηγίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων ανέρχεται σε €2 εκατομμύρια.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως από τις 29 Οκτωβρίου 2018 θα δέχεται αιτήσεις ένταξης επενδυτικών προτάσεων στο «Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο».

Στόχοι του Σχεδίου είναι:

α) η ενθάρρυνση επενδύσεων από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν επίκεντρο την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων της υπαίθρου, με σκοπό τη συμπλήρωση ή και την ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων

β) η διάσωση, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του παραδοσιακού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας της υπαίθρου που αποτελούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και

γ) η δημιουργία νέων αγροτουριστικών μονάδων και η περαιτέρω τόνωση του τουρισμού της υπαίθρου.

Οι επιλέξιμες χρήσεις προς χορηγία είναι τουριστικά καταλύματα (αποκλείονται οι ξενοδοχειακές μονάδες οποιουδήποτε αστέρα), εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία και εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό και την παράδοση.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις προς χορηγία είναι η συντήρηση/αποκατάσταση ή και οι μετατροπές διατηρητέων οικοδομών ή αρχαίων μνημείων για λειτουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τους και η συντήρηση/αποκατάσταση ή και οι μετατροπές διατηρητέων οικοδομών ή αρχαίων μνημείων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τους για αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που λειτουργούν νόμιμα.

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων ανέρχεται σε €2 εκατομμύρια. Η ελάχιστη επένδυση καθορίζεται στις €120.000 και η μέγιστη στις €800.000. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις €200.000.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου και το Έντυπο Αίτησης μπορούν να εξασφαλιστούν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως www.moi.gov.cy/tph/ruraltourism. 

Το Σχέδιο θα παρουσιαστεί στους ενδιαφερόμενους την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 στις 10:00πμ στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στη Λευκωσία (Οδός Κινύρα 5-6, 1102 Λευκωσία).
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στη Λευκωσία από τις 29 Οκτωβρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 22 408250, 22 408221 και 22 408219.