ΚΟΑΠ: Διαγωνισμός για μελέτη αναδιάρθρωσης προσωπικού 

Δικαίωμα καταχώρησης προσφοράς μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοίνωσε την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας, για τη διεξαγωγή μελέτης για τις ανάγκες του ΚΟΑΠ σε ανθρώπινο δυναμικό και τον τρόπο διάρθρωσής του. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 50,000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Για τα έγγραφα, πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποταθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων. 

Οι προσφορές, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων μέχρι τις 27/2 και ώρα 10:00 το πρωί. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 22557664.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ