Συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Top Kinisis

Θα οριστεί ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης.

Στις 22 Απριλίου αναμένεται να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας TOP KINISIS.

Στην ημερήσια διάταξη αναμένεται να συζητηθεί η Έγκριση των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, καθώς και θα καθοριστεί ημερομηνία για την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.