Όμιλος Τιτάν: Έκθεση απολογισμού για το 2019

Στην δημοσιότητα τα οικονομικά αποτελέσματα.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού για το 2019, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την ευρύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοσή του.  

Το 2019, ο Τιτάνας επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για βιώσιμη ανάπτυξη συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Όμιλος κατέγραψε ένα ακόμη έτος ισχυρών χρηματοοικονομικών επιδόσεων, ενώ σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους του 2020, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τα θέματα που είναι ουσιώδη για τους συμ-μετόχους του και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια του 2019 ο Όμιλος διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία, παρά τις προκλήσεις των αγορών στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι δραστηριότητές του στις ΗΠΑ οδήγησαν για ένα ακόμη έτος τη θετική πορεία των αποτελεσμάτων του.

Ανταποκρινόμενος στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και τις ευκαιρίες της ψηφιακής επανάστασης, ο Τιτάνας συνέχισε να επενδύει στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία εστιάζοντας κυρίως στη βιώσιμη ανάπτυξή του και πιο συγκεκριμένα στον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, την εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Την ώρα που συντασσόταν ο απολογισμός, η κρίση του κορονοϊού προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στις ζωές μας και στις μακροοικονομικές προοπτικές. Ο Όμιλος TITAN κινητοποιήθηκε λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία των εργαζομένων,  για τη στήριξη των προσπαθειών της κοινωνίας για την μείωση των επιπτώσεων στην υγεία, καθώς και για την επιχειρηματική του συνέχεια. Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Covid-19 περιλαμβάνεται στην Έκθεση Διαχείρισης στη σελίδα 122 της Ενιαίας Ετησίας Έκθεσης  Απολογισμού 2019. 

H Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2019 είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και Γαλλικά, στη διεύθυνση www.titan-cement.com/integratedannualreport2019   

Σύνοψη του Απολογισμού στα Ελληνικά θα δημοσιευθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 14 Μάϊου 2020.    

Ορόσημα του 2019 Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ: 

 • Εισαγωγή της Titan Cement International S.A., της νέας μητρικής εταιρίας του Ομίλου, στο Euronext Βρυξελλών, στο Euronext Παρισίων και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έτος ορόσημο στα 117 χρόνια της ιστορίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.
 • Σταθερές θετικές επιδόσεις και ενισχυμένες ταμειακές ροές το 2019.
 • Η Titan America κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις και το 2019, καθώς η κατανάλωση τσιμέντου στις ΗΠΑ συνέχισε να αυξάνεται σε μια συγκυρία θετικών μακροοικονομικών δεικτών. 
 • Η Ελλάδα άρχισε να εμφανίζει σημάδια ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα.
 • Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσαν σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
 • Οι επιδόσεις στην Ανατολική Μεσόγειο επιδεινώθηκαν, καθώς οι αγορές τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Τουρκία, συνέχισαν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
 • Ο Όμιλος εξαγόρασε από το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) τις μειοψηφικές συμμετοχές που κατείχε στις επιχειρήσεις του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Αίγυπτο. Η μεγεθυνόμενη αυτή επένδυση υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Τιτάνα σε αυτές τις περιοχές.
 • Σε καλή πορεία προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου για το 2020. Επίτευξη όλων των στόχων μείωσης αέριων εκπομπών (σκόνης, NOx και SOx) και κατανάλωσης νερού.
 • Συμβολή στην προσπάθεια για την εξάλειψη των καθαρών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην συνολική αλυσίδα αξίας του κατασκευαστικού τομέα, μέσα από ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες για την ανάπτυξη προϊόντων τσιμέντου χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Επίσης, συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα στα εργοστάσια του Ομίλου. 
 • Άνοιγμα ενός νέου κύκλου  αξιολόγησης ουσιωδών θεμάτων σε επίπεδο Ομίλου, με στόχο την ενσωμάτωση των επικαιροποιημένων προτεραιοτήτων των συμ-μετόχων μας στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου. Η νέα αξιολόγηση στηρίχτηκε στο διάγραμμα ουσιωδών θεμάτων του κλάδου, όπως έχουν προσδιοριστεί από το  SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Το νέο διάγραμμα ουσιωδών θεμάτων  του Ομίλου θα δημοσιευθεί το 2020.
 • Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων του Ομίλου σε όλο τον κόσμο, ώστε να προσδιοριστούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις και περαιτέρω σχετικές δράσεις για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που να εμπνέει και να ενσωματώνει τους εργαζόμενους.
 • Προώθηση των θεμάτων διαφορετικότητας και ένταξης (Diversity and Inclusion, D&I), μέσω του ελέγχου των βασικών  πολιτικών και διαδικασιών προκειμένου να διασφαλισθεί ότι μπορούν να επηρεάσουν θετικά και να στηρίξουν την διαφορετικότητα και την ένταξη σε όλες τις δραστηριότητες.
 • Προσαρμογή των συστημάτων διοίκησης στο πλαίσιο της νέας μητρικής εταιρίας του Ομίλου, χτίζοντας στην μακρόχρονη παράδοσή του σε ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας τόσο για τις χρηματοοικονομικές όσο και για τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις.

Μέσω της έκδοσης της ενιαίας ετήσιας έκθεσης απολογισμού, ο Τιτάνας στοχεύει να παρουσιάσει τον ολοκληρωμένο τρόπο με τον οποίο η στρατηγική, η εταιρική διακυβέρνηση και οι επιδόσεις του, τόσο οι οικονομικές όσο και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές, καθώς και οι προοπτικές του στο πλαίσιο του εξωτερικού του περιβάλλοντος, οδηγούν στη δημιουργία κοινής αξίας για όλους τους συμ-μετόχους του.

Πλαίσια αναφοράς για τη σύνταξη της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ (Reporting standards )

Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού (Integrated Annual Report 2019) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συντάχθηκε σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Βελγίου (2020), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και τις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης (Ιnternational Ιntegrated Reporting Council). 

Άλλα πλαίσια αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ στη σύνταξη και παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης 2019 είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες της Πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την έκδοση Αναφορών Προόδου (UNGC CoP), το καταστατικό και οι κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για το 2030, όπως παρουσιάζονται στις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Οι ξεχωριστές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ετήσιας Έκθεσης Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης 2019 υποβλήθηκαν σε ανεξάρτητο έλεγχο από την εταιρία ορκωτών λογιστών PWC. Η επισκόπηση και οι καταστάσεις μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων υποβλήθηκαν σε εύλογη επαλήθευση από την εταιρία ανεξάρτητων ελεγκτών ERM Certification and Verification Services (ERM CVS) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρωτόκολλα της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) όπως και τα κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για το προηγμένο επίπεδο Αναφορών Προόδου. 

Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2019,  η έκθεση της εταιρίας ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών PWC και η δήλωση επαλήθευσης  της εταιρίας ανεξάρτητων ελεγκτών ERM CVS είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: 

www.titan-cement.com/integratedannualreport2019        

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ