Αγορά νέου πλοίου από την SALAMIS TOURS

Έναντι €4,950,000.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η Salamis Tours Public Ltd έχει υπογράψει συμφωνία για αγορά πλοίου RO RO.

Το κόστος αγοράς του πλοίου ανέρχεται σε €4,950,000 και η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί με την παράδοση του πλοίου, η οποία θα γίνει μέχρι τον Απρίλιο του 2019.

Το πλοίο, έχει κατασκευαστεί το 1982, είναι 20,831 τόνων ολικής χωρητικότητας και είναι νηολογημένο στην Αγγλία.

Η εταιρεία, προτίθεται να εγγράψει το πλοίο στο κυπριακό νηολόγιο.

Σημειώνεται ότι, η αγορά του πλοίου γίνεται μέσα στα πλαίσια των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος Salamis Tours Public Ltd.

Περεταίρω στην ανακοίνωση στο ΧΑΚ σημειώνεται ότι, η συναλλαγή έγινε καθαρά σε εμπορική βάση και δεν σχετίζεται ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της εταιρείας ή καθορισμένου  προσώπου  σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στο προαναφερόμενο όρο στο άρθρο 137(3) του νόμου.

Το πλοίο RO RO, αγοράστηκε από την εταιρεία Classic Shipping Ltd με έδρα την Αγγλία ενώ η  αγορά του πλοίου γίνεται από την εξαρτημένη εταιρεία Akritas Shipping Company Ltd, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα συμμετέχει η Golden Anchor Enterprises S.A. με ποσοστό συμμετοχής 6%.

Αναφέρεται ότι, δεν γίνεται εξαγορά εταιρείας αλλά περιουσιακού στοιχείου ενώ αναφορικά με τον τρόπο καταβολή του αντίτιμου, έχει πληρωθεί προκαταβολή 20%, το υπόλοιπο ποσό θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση της συμφωνίας και την παραλαβή του πλοίου.

Από την εξαγορά, δεν προκύπτει οποιαδήποτε υπεραξία ή κέρδος ή ζημιά από την αγορά του εν λόγω πλοίου.

Σημειώνεται ότι το πλοίο θα καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία στο κόστος απόκτησης του και θα αποσβένεται σύμφωνα με την σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος, μείον η υπολειμματική αξίας του, στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ