Τέσσερις νέοι Συνέταιροι στην Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ

Η Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ ανακοινώνει 4 νέους συνέταιρους στην εταιρεία από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Νέοι συνέταιροι γίνονται οι Ανδρέας Αναγνώστου, Μύρια Λοΐζου, Γεωργία Καραμαλλή και Νικόλας Κυριακίδης. 

Ο Ανδρέας Αναγνώστου εξειδικεύεται σε υποθέσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και ασχολείται κυρίως με διαδικασίες επίλυσης διαφορών, με το χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων σε θέματα τραπεζικών και άλλων οικονομικών διαφορών και με εγχώριες και διεθνείς διαδικασίες για την ανάκτηση χρεών και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Διαθέτει πολυετή δικαστηριακή εμπειρία σε υποθέσεις που άπτονται των προαναφερόμενων ζητημάτων, εκπροσωπώντας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων. Έχει επίσης ασχοληθεί με υποθέσεις εμπορικών διαφορών ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων ως επίσης και με υποθέσεις διεθνών εμπιστευμάτων, εταιρικών εκκαθαρίσεων, πτωχεύσεων και αναδιοργανώσεων. Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου από το Queen Mary του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Η Μύρια Λοΐζου ασχολείται με διασυνοριακές εμπορικές διαφορές και θέματα εταιρικού δικαίου.  Διαθέτει πολυετή δικαστηριακή εμπειρία σε εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων σε υποθέσεις περίπλοκων εμπορικών διαφορών οι οποίες ενέχουν διεθνή διάσταση ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων ή διαιτητικών σωμάτων.  Έχει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις έκδοσης προσωρινών διαταγμάτων παγκόσμιας εμβέλειας για παγοποίηση περιουσιακών στοιχείων, διαταγμάτων αποκάλυψης, έρευνας, φίμωσης και συναφών διαδικασιών, είτε στο πλαίσιο εγχώριων διαδικασιών είτε προς υποβοήθηση αλλοδαπών διαδικασιών. Επίσης, συμβουλεύει νομικά και φυσικά πρόσωπα σε θέματα που σχετίζονται με διαφορές μετόχων,  εκκαθάριση εταιρειών, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην Κύπρο. Έχει επίσης ασχοληθεί με θέματα σχετικά με τη διεθνή προστασία εμπορικών σημάτων ως επίσης και με υποθέσεις που αφορούν ζητήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου από το Πανεπιστήμιο του Southampton.

Η Γεωργία Καραμαλλή ασχολείται με υποθέσεις του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα. Έχει πολυετή δικαστηριακή εμπειρία σε σχετικές υποθέσεις, εκπροσωπώντας τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων. Οι βασικοί τομείς εξειδίκευσής της είναι οι δικαστικές διαδικασίες, διαδικασίες εκποίησης ακινήτων, διαιτησίες καθώς και εξωδικαστικά θέματα αναδιάρθρωσης δανείων, ανακτήσεις δανείων και διαδικασίες εκκαθάρισης. Έχει επίσης χειριστεί υπoθέσεις έκδοσης ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου στη βάση του Κανονισμού αριθ. 805/2004  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις για την άμεση εκτέλεση απόφασης που εκδόθηκε σε κυπριακό δικαστήριο. Λαμβάνει τακτικά μέρος σε διεθνή συνέδρια που αφορούν τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα. Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Νικόλας Κυριακίδης είναι επικεφαλής του Τραπεζικού και Χρηματοπιστωτικού Τμήματος καθώς και του Τμήματος Ασφαλιστικού Δικαίου και Προσωπικών Ζημιών (Personal Injury). Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ασχολείται κυρίως με δικαστηριακές υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, αμέλειας εργοδοτών και οδηγών, και επαγγελματικής αμέλειας,  τόσο από την πλευρά του ενάγοντα όσο και από την πλευρά του εναγόμενου. Συμβουλεύει επίσης ασφαλιστικές εταιρείες σε θέματα συμμόρφωσης που σχετίζονται με την εγχώρια και ευρωπαϊκή ασφαλιστική νομοθεσία και κανονισμούς. Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους από το UCL και το NYU και διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και διδάσκει Πολιτική Δικονομία στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε διεθνή νομικά περιοδικά. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Arbitration Forum, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κυπρίων Αποφοίτων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Fellow του European Law Institute (ELI). Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Oxygono.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ