ΕΠΣΑ: Πρώτη η Κύπρος σε ρυθμούς απορρόφησης.

Επίτευξη των στόχων απορρόφησης για το 2018 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ.

Σε ανακοίνωση της επίτευξης των στόχων απορρόφησης με πολύ καλά μάλιστα αποτελέσματα για την Κύπρο προχώρησε η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του ρόλου της ως Εθνικής Αρχής Προγραμματισμού και Διαχειριστικής Αρχής, έχει την ευθύνη για την ετοιμασία της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (στρατηγικό έγγραφο αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) και των τεσσάρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που εντάσσονται, κατά κύριο λόγο, στον Στόχο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ «Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», καθώς και τη διαχείρισή τους, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Τα τέσσερα Επιχειρησιακά Προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό €931,5 εκατ., τα οποία η ΕΕ συγχρηματοδοτεί με το συνολικό πόσο ύψους €789,0 εκατ. αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας, τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Αναλυτικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» ανέρχεται στα 700,0 εκατ. με τη συνεισφορά της ΕΕ να ανέρχεται σε €594,8 εκατ. και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική συνοχή» να ανέρχεται σε €173,9 εκατ. από τα οποία €150,6 εκατ. αποτελούν τη συνεισφορά της ΕΕ. Όσον αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα», ο προϋπολογισμός του φτάνει τα €53,0 εκατ., με την συνεισφορά της ΕΕ να είναι €39,7 εκατ. και ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή» ανέρχεται στα €4,6 εκατ., με συνεισφορά €3,9 εκατ. από την ΕΕ. 

Το 2018 αποτέλεσε το έτος για το οποίο τέθηκαν ελάχιστοι στόχοι απορρόφησης για τα τέσσερα Επιχειρησιακά Προγράμματα.  Ενδεχόμενη αποτυχία επίτευξης των στόχων αυτών, θα οδηγούσε σε οριστική απώλεια διαθέσιμων κοινοτικών πόρων. Με βάση επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Κύπρος, όχι μόνο έχει πετύχει τους ελάχιστους στόχους που τέθηκαν, αλλά έχει επιπλέον επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις όσον αφορά τον ρυθμό αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων από τα Ταμεία της ΕΕ. Με βάση τα εν λόγω στοιχεία η Κύπρος κατατάχθηκε πρώτη ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά το ρυθμό απορρόφησης/αξιοποίησης των πόρων τόσο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όσο και των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), με ποσοστό 46% και 50% αντίστοιχα (πόροι που έχουν εισρεύσει στον λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας επί των συνολικών πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο για την επταετία 2014-2020 από το αντίστοιχο Ταμείο), ενώ για το Ταμείο Συνοχής κατατάχθηκε στην τιμητική 3η θέση με ποσοστό απορρόφησης 33%. 

Για να καταστεί δυνατή η επίτευξη των υψηλών αυτών στόχων, καταβλήθηκαν ιδιαίτερες προσπάθειες από όλους τους φορείς.  Ουσιαστική υπήρξε η συμβολή των Ενδιάμεσων Φορέων και Δικαιούχων, για την επίτευξη των στόχων, οι οποίοι εργάστηκαν επίμονα και εντατικά στο πλαίσιο πολύ στενών χρονοδιαγραμμάτων. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ