Κομισιόν: Η Ελλάδα να επιστρέψει στα υγιή δημόσια οικονομικά

H Κομισιόν συνιστά στις ελληνικές αρχές σταδιακή επιστροφή στα υγιή δημόσια οικονομικά.

Τα Συμπέρασμα της 10ης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν. Συνολικά, αυτή η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις δέουσες συγκεκριμένες δεσμεύσεις της, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία.

Οι αρχές πραγματοποίησαν μια σειρά από θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαχείριση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων από την τρέχουσα οικονομική κρίση και την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να εφαρμόσει επιτυχώς το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου είναι απαραίτητο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των καθυστερήσεων που προκαλούνται εν μέρει από την πανδημία, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Σε ό,τι αφορά τη Δημοσιονομική σύσταση της Κομισιόν προς την Ελλάδα, η Κομισιόν συνιστά στις αρχές τα εξής:

1. Το 2022, η χώρα να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα ανάκτησης και ανθεκτικότητας για να χρηματοδοτήσει πρόσθετες επενδύσεις για την υποστήριξη της ανάκαμψης, ακολουθώντας παράλληλα μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και τη διατήρηση των εθνικά χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.

2. Όταν το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες, να ακολουθήσει μια δημοσιονομική πολιτική με στόχο την επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, να ενισχύσει τις επενδύσεις για και το αναπτυξιακό δυναμικό.

3. Να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη σύνθεση των δημόσιων οικονομικών, τόσο από πλευράς εσόδων όσο και από πλευράς δαπανών του προϋπολογισμού, και από την ποιότητα των δημοσιονομικών μέτρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη.  Να δώσει προτεραιότητα σε βιώσιμες και ενισχυτικές επενδύσεις, ιδίως στηρίζοντας την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στις δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην παροχή χρηματοδότησης για προτεραιότητες δημόσιας πολιτικής και θα συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της κάλυψης, της επάρκειας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας για όλους.

Πηγή: ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ