Ικανοποιημένο το Eurogroup με τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης

Μετά την υποβολή των προσχεδίων για τους προϋπολογισμούς.

o Εurogroup εξέφρασε με σημερινή του απόφαση ικανοποίησή για το γεγονός ότι και τα 19 Κράτη Μέλη της ευρωζώνης υπέβαλαν σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020 και τόνισε ότι δεν διαπιστώθηκε καμία ιδιαίτερη σοβαρή μη συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ).

Η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι τα σχέδια των εννέα κρατών μελών θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με το ΣΣΑ το 2020: Αυστρία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Κάτω Χώρες.

Η Ευρωομάδα εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη που υπερέβησαν τους μεσοπρόθεσμους στόχους τους έχουν σχέδια , θα χρησιμοποιήσουν εν μέρει την ευνοϊκή δημοσιονομική τους κατάσταση το 2020 για να ενισχύσουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη διατηρώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Σύμφωνα με το Eurogroup, οι αναπτυξιακές προοπτικές της ζώνης του ευρώ, παραμένοντας θετικές, εξασθένησαν κατά το παρελθόν έτος. Ενώ οι σταθερές επιδόσεις της αγοράς εργασίας συνέβαλαν στη διατήρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και της εγχώριας ζήτησης, η οικονομία της ζώνης του ευρώ αντιμετωπίζει υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας, αναφέρουν οι 19.

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, μετά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, το συνολικό έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί από 0,5% το 2018 στο 0,8% του ΑΕΠ το 2019 και στο 0,9% του ΑΕΠ το 2020 αντιστρέφοντας την πτωτική τάση των τελευταίων ετών. Το συνολικό χρέος στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να συνεχίσει να βαίνει προς τα κάτω, από περίπου 88% του ΑΕΠ το 2018 σε περίπου 85% του ΑΕΠ το 2020, κυρίως χάρη στο συνεχές περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και στα προβλεπόμενα πρωτογενή πλεονάσματα του προϋπολογισμού, σημειώνουν οι 19 Υπουργοί.

Επιπλέον το Εurogroup επαναλαμβάνει ότι ο αργός ρυθμός μείωσης των χρεών από υψηλά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη παραμένει ζήτημα ανησυχίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση των απροσδόκητων κερδών από χαμηλά επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, "η συνεχιζόμενη δημοσιονομική επέκταση ή η περιορισμένη διαρθρωτική δημοσιονομική προσαρμογή που αναμένεται σε ορισμένα κράτη μέλη το 2020 είναι ανησυχητική, ιδίως σε συνδυασμό με υψηλό μεσοπρόθεσμο κίνδυνο βιωσιμότητας", αναφέρει το Εurogroup. 

Η Ευρωομάδα υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι "η έμφαση στην επαρκή μείωση του χρέους και η προσαρμογή προς τον Μεσοπρόθεσμό Δημοσιονομικό Στόχο (ΜΔΣ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)."

"Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι κάποιες χώρες με ευνοϊκή δημοσιονομική κατάσταση σχεδιάζουν να τη χρησιμοποιήσουν περαιτέρω για την τόνωση των επενδύσεων και της ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών", σημειώνουν.

To Eurogroup υπενθυμίζει "τη σημασία μιας φιλικής προς την ανάπτυξη σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ".

"Συμφωνούμε με το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του σχεδιασμού πολιτικής για το 2020, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και στις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, στην ψηφιοποίηση και στην κλιματική δράση", αναφέρουν

Η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι για πρώτη φορά από το 2002 κανένα κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ δεν υπάγεται σήμερα στο διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ. Οι αξιολογήσεις της συμμόρφωσης της Επιτροπής για το 2020 γίνονται επομένως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ. Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 9 Ιουλίου 2019 για συγκεκριμένες χώρες περιλαμβάνουν λεπτομερείς και ποσοτικοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τη δημοσιονομική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης του αναπτυξιακού δυναμικού και των ανησυχιών για την αειφορία.

Η Ευρωομάδα διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Κομισιόν τα σχέδια οκτώ κρατών μελών θεωρούνται ότι διατρέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με το ΣΣΑ το 2020: το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, τη Σλοβακία και η Φινλανδία. Επιπλέον, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία δεν αναμένεται να συμμορφωθούν εκ πρώτης όψεως με το δείκτη αναφοράς για τη μείωση του χρέους το 2020.

Η Ευρωομάδα καλεί αυτά τα Κ-Μ να εξετάσουν εγκαίρως αναγκαία πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν  και για να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός τους για το 2020 θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ΣΣΑ και χαιρετίζει τη δέσμευσή τους να ακολουθήσουν, όπως είναι απαραίτητο.

Βάσει της αξιολόγησης της Κομισιόν, τα σχέδια δύο κρατών μελών θεωρούνται ευρέως συμβατά με το ΣΣΑ το 2020:  Εσθονίας και Λετονίας. Η Ευρωομάδα καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΣΣΑ στο πλαίσιο των εθνικών διαδικασιών του προϋπολογισμού και χαιρετίζει τη δέσμευσή τους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

"Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, καθώς και τη δημοσιονομική κατάσταση της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της", καταλήγουν οι Υπουργοί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ