Η Κομισιόν χρηματοδοτεί στην Κύπρο ένα περιβαλλοντικό έργο

Και σε άλλες 9 χώρες.

Επένδυση ύψους 101,2 εκατ.Eυρώ που θα στηρίξει 10 μεγάλα περιβαλλοντικά έργα, μεταξύ των οποίων ένα στην Κύπρο και ένα στην Ελλάδα, ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν.

Ειδικότερα στην Κύπρο το έργο που χρηματοδοτείται θα συμβάλει στην προστασία της φύσης της Ευρώπης και στη βελτίωση της διαχείρισης του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000. Σημειώνεται μάλιστα ότι από το πρόγραμμα "θα επωφεληθούν πολλοί σημαντικοί οικότοποι και πολλά σημαντικά είδη: από τα δάση, τις γεωργικές εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τις παράκτιες περιοχές και τους τυρφώνες, έως τους επικονιαστές. Οι οικότοποι αυτοί χρησιμεύουν επίσης ως πολύτιμες καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα".

Η Κομισιόν σημειώνει για την Κύπρο ότι "συγκαταλέγεται στις πέντε πρώτες χώρες της ΕΕ όσον αφορά την έκταση που καλύπτεται από το δίκτυο Natura 2000 (σχεδόν 29%)". "Εντούτοις, υπάρχουν κενά γνώσης για πολλά προστατευόμενα ενδιαιτήματα και είδη, ενώ σημαντικός αριθμός σχεδίων διαχείρισης για περιοχές Natura 2000 χρειάζονται ενημέρωση", αναφέρεται. Το πρόγραμμα  "LIFE IP PHYSIS" θα βοηθήσει "στη διατήρηση σημαντικών οικοτόπων και ειδών" μέσω της εφαρμογής του λεγόμενου "πλαισίου δράσης με προτεραιότητα για το δίκτυο Natura 2000 στην Κύπρο". Το έργο θα καλύψει τα κενά της γνώσης, θα βελτιώσει τη διακυβέρνηση του δικτύου, θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες οικοσυστήματος και θα εφαρμόσει δράσεις και σχέδια διαχείρισης για τη διατήρηση οικοτόπων και ειδών.

Σε ότι αφορά την Ελλάδα το έργο που χρηματοδοτείται "θα προαγάγει την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, μειώνοντας την ποσότητα αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής". "Θα αναπτυχθούν νέοι δείκτες και πρότυπα για τα απόβλητα που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση της κυκλικής οικονομίας", σημειώνεται.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ακόμη τα έργα αυτά "βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών βοηθώντας τα Κράτη Μέλη να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ σε έξι τομείς: φύση, ύδατα, αέρας, απόβλητα, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή". Υποστηρίζουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας "με συντονισμένο τρόπο και σε μεγάλη εδαφική κλίμακα, προσελκύοντας χρηματοδότηση από άλλες πηγές της ΕΕ, από εθνικούς και περιφερειακούς φορείς, και από ιδιώτες επενδυτές".

Συνολικά αναφέρεται ότι η επένδυση του προγράμματος LIFE πρόκειται να κινητοποιήσει περισσότερα από 6,5 δισ.Ευρώ συμπληρωματικών πόρων, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως τα γεωργικά.

Τα έργα μεγάλης κλίμακας θα στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Νέα Πράσινη Συμφωνία και τη μετάβαση σε κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ