Πακέτο μέτρων προετοιμασίας για ένα brexit χωρίς συμφωνία υιοθέτησε το ΣΓΥ

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μια σειρά νομοθετικών πράξεων στο πλαίσιο της προετοιμασίας έκτακτης ανάγκης για ένα σενάριο χωρίς συμφωνία" Brexit.

Σκοπός αυτών των πράξεων είναι να περιορίσουν τις πιο σοβαρές απώλειες που θα προκληθούν από ένα άτακτο Brexit σε  συγκεκριμένους τομείς όπου θα δημιουργούσε σημαντική αναστάτωση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τα μέτρα αυτά έχουν προσωρινό χαρακτήρα, έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και υιοθετούνται μονομερώς από την ΕΕ. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποκαταστήσουν τα πλήρη οφέλη από τη συμμετοχή στην ΕΕ ή τους όρους οποιασδήποτε μεταβατικής περιόδου, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία Αποχώρησης και σε ορισμένους τομείς, εξαρτώνται από αμοιβαία δράση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι νομοθετικές πράξεις που εγκρίθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν έναν κανονισμό που αποσκοπεί στην προστασία, σε περίπτωση "μη συμφωνίας", των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ των 27 που έχουν επωφεληθεί από το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας πριν από την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Θα ισχύει για τους υπηκόους των κρατών μελών, των απάτριδων και των προσφύγων, στους οποίους εφαρμόζεται ή έχει εφαρμοστεί η νομοθεσία ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή που βρίσκονται ή βρίσκονταν σε κατάσταση που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο ενώπιον της Brexit, καθώς και τα μέλη της οικογένειας και τους επιζώντες · Οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, στους οποίους εφαρμόζεται η νομοθεσία ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή που έχει υποβάλει αίτηση πριν από την Brexit, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους και τους επιζώντες.

Η ΕΕ θέλει επίσης να εξασφαλίσει ότι οι νέοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σχετική χρηματοδότηση ή επιχορηγήσεις σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. Ο κανονισμός για το Erasmus + που εγκρίθηκε σήμερα καλύπτει τόσο τους συμμετέχοντες της ΕΕ-27 στο ΗΒ και τους Βρετανούς συμμετέχοντες στην ΕΕ των 27 κατά την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ένας άλλος κανονισμός εξασφαλίζει τη συνέχιση της χρηματοδότησης, μέχρι το 2020, των προγραμμάτων PEACE και INTERREG  μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Προκειμένου να συμβάλει στην άμβλυνση του αντίκτυπου της αποχώρησης χωρίς συμφωνία στην αλιεία της ΕΕ, ένας νέος κανονισμός θα επιτρέψει στους αλιείς και τους επιχειρηματίες της ΕΕ να λάβουν αποζημίωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων τους και του ξαφνικού κλεισίματος των υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου στα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ.

Ένας άλλος κανονισμός αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα μπορεί να παράσχει στα σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου πρόσβαση στα ύδατα της ΕΕ μέχρι τα τέλη του 2019, υπό την προϋπόθεση αμοιβαίας δράσης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Περιλαμβάνει επίσης απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης που ισχύει και για τα δύο μέρη.

Η ΕΕ έχει λάβει προσωρινά μέτρα για να εξασφαλίσει τη βασική συνδεσιμότητα των αερομεταφορών και τις βασικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές και τη δυνατότητα σύνδεσης των οδικών επιβατών σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με για το Brexit. Τα μέτρα αυτά απαιτούν αμοιβαιότητα από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχουν επίσης κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι οι πτήσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα παραμένουν ασφαλείς.

Επιπλέον, η ΕΕ έχει προσαρμόσει τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών της για να εξασφαλίσει τη συνέχεια των επενδύσεων σε υποδομές. Η τροποποιημένη νομοθεσία για τους οργανισμούς επιθεώρησης πλοίων θα παράσχει ασφάλεια δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων όταν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης μια τροποποίηση του κανονισμού για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης ώστε να συμπεριληφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στον κατάλογο των τρίτων χωρών χαμηλού κινδύνου που καλύπτονται από τις γενικές άδειες εξαγωγής της ΕΕ.Τα είδη διπλής χρήσης είναι υλικά, εξοπλισμός και τεχνολογία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης και της παράδοσης πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι εξαγωγές τους σε τρίτες χώρες ελέγχονται. Οι γενικές άδειες εξαγωγής της ΕΕ επιτρέπουν την εξαγωγή αυτών των ειδών σε χώρες χαμηλού κινδύνου υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Οι νομοθετικές πράξεις που εγκρίθηκαν σήμερα θα τεθούν σε ισχύ μία ημέρα μετά τη δημοσίευσή τους και θα αρχίσουν να ισχύουν την επόμενη ημέρα μετά την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση εξόδου χωρίς συμφωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ