Κάτω από τα επίπεδα 2008 το ΑΕΠ ανά κάτοικο και στην Κύπρο

Το ίδιο και σε πολλές περιφέρειες.

Στις περίπου μισές από τις 280 περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της ΕΕ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει επανέλθει ή αυξήθηκε πάνω από το επίπεδο του 2008 εντός δύο ετών, αλλά για 111 επιπλέον περιφέρειες, το ΑΕΠ ανά κάτοικο παρέμεινε κάτω από το επίπεδο του 2008 για τρία έως οκτώ χρόνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, η Κύπρος (μεμονωμένη περιφέρεια) και όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας εξαντλούνται, παραμένουν κάτω από τα επίπεδα του 2008.

Μετά την κορύφωση του 2008, η αξία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ανά κάτοικο σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης (PPS) των περιφερειών της ΕΕ μειώθηκε γενικά το 2009 λόγω της κρίσης, αναφέρει η Eurostat.

Ωστόσο, το ΑΕΠ ανά κάτοικο αυξήθηκε στη συνέχεια, αν και με διαφορετικό ρυθμό στις περιφέρειες της ΕΕ, καθώς οι περιφερειακές οικονομίες έχουν πλέον ανακάμψει.

Γενικότερα, στις περισσότερες περιφέρειες στο βόρειο, δυτικό και ανατολικό τμήμα της ΕΕ, το ΑΕΠ ανά κάτοικο παρέμεινε πάνω ή έφθασε το επίπεδο του 2008 το αργότερο έως το 2013. με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

- μεγάλο μέρος της Φινλανδίας και αρκετές περιφέρειες στη Σουηδία μεταξύ των βόρειων κρατών μελών της ΕΕ ·
- πολλές περιφέρειες στις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ των δυτικών κρατών μελών ·
- όλες οι περιοχές της Κροατίας και της Σλοβενίας και ορισμένες περιοχές της Τσεχίας μεταξύ των ανατολικών κρατών μελών.

Η κύρια συγκέντρωση περιφερειών των οποίων το ΑΕΠ ανά κάτοικο ήταν ακόμη χαμηλότερο από το επίπεδο του 2008 έως το 2014 ήταν στα νότια κράτη μέλη της ΕΕ της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κύπρου και της Πορτογαλίας. με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

- Μάλτα (νοείται ως μια περιφέρεια) ·
- τέσσερις ιταλικές περιφέρειες - Valle d`Aosta / Vallée d`Aoste, Abruzzo, Puglia και Autonoma di Bolzano / Bozen, και
- τρεις περιφέρειες της Πορτογαλίας - Norte, Centro και Região Autónoma dos Açores.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 10 περιφέρειες το ΑΕΠ ανά κάτοικο αυξήθηκε αντί να μειωθεί το 2009. Έξι από αυτές τις περιοχές ήταν στην Πολωνία, δύο στη Γαλλία (Κορσική, Γουιάνα) και μία στην Ελλάδα (Δυτική Μακεδονία) και τη Φινλανδία (Åland).

Οι περισσότερες από αυτές τις 10 περιφέρειες παρουσίασαν αδιάλειπτη αύξηση του ΑΕΠ τους ανά κάτοικο παρά την κρίση. Αυτό συνέβη στην Κορσική (Γαλλία) και στις έξι πολωνικές περιφέρειες. Οι άλλες τρεις περιφέρειες - Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα), Γουιάνα (Γαλλία) και Åland (Φινλανδία) - σημείωσαν πτώση ένα χρόνο αργότερα. Με άλλα λόγια, το ΑΕΠ τους ανά κάτοικο έφθασε στο μέγιστο το 2009 και όχι το 2008.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ