Ελλιπείς ελέγχους & «διπλωματικές δαπάνες» εντόπισε ο Οδυσσέας στο ΥΠΕΞ

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία την έκθεση ελέγχου που διενήργησε για το Υπουργείο Εξωτερικών

Έκθεση του Ελέγχου αναφορικά με τη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα η Ελεγκτική Υπηρεσία. Στον έλεγχο που διενεργήθηκε εντοπίζονται μεταξύ άλλων, δαπάνες σε διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό και αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία/Κανονισμούς

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η ΕΥ, "Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι το ΥΠΕΞ, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσιάζει αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία/Κανονισμούς'', ενώ τα γενικά συμπεράσματα είναι:

  1. Ελλιπής έλεγχος των εσόδων και δαπανών των Διπλωματικών Αποστολών στο Εξωτερικό και μη συμμόρφωση με τις ΔΛΟ και τους Κανονισμούς Αποθηκών.
  2. Καθυστέρηση στην αξιοποίηση οικοπέδου, το οποίο κατέχει η Δημοκρατία με μακροχρόνια μίσθωση και το οποίο προορίζεται για την ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας στην Καμπέρα.
  3. Μη διερεύνηση και λήψη μέτρων για ανάκτηση προκαταβολών που οφείλονται από παλαιότερα έτη.
  4. Καταβολή μεγάλου ποσού εκπαιδευτικού επιδόματος σε υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα για τα τέκνα τους.
  5. Καταβολή επιπρόσθετου ποσοστού ύψους 100% του ΓΕΕ στους Αρχηγούς των ΔΑ, στους οποίους παρέχεται δωρεάν κατοικία, κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών αυτής, υπηρεσίες οικιακής βοηθού, όχημα για τη διακίνησή τους,  κάλυψη εξόδων φιλοξενίας, κάλυψη τηλεφωνικών εξόδων, καθώς και εκπαιδευτικό επίδομα για τα τέκνα τους.
  6. Καθυστερημένα έσοδα παλαιών ετών των Επίτιμων Προξενείων, με ορατό τον κίνδυνο μη είσπραξής τους.
  7. Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων στο ΥΠΕΞ.
  8. Έλλειψη προγραμματισμού και ελέγχου σε θέματα που αφορούν στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στα ιδιόκτητα κτήρια των Διπλωματικών Αποστολών του Κράτους στο Εξωτερικό.
  9. Δεν γίνεται αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των αναγκών των Μόνιμων Αντιπροσωπιών στο Εξωτερικό, στη βάση τεχνοοικονομικών μελετών.

 

Συγκεκριμένα τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου όπως αναφέρονται στην έκθεση είναι τα ακόλουθα:

•             Ελλιπής έλεγχος των Διπλωματικών Αποστολών στο Εξωτερικό, σε αντίθεση με τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και τους Κανονισμούς Αποθηκών, όπως:

•             Μη ικανοποιητικός έλεγχος των εσόδων από θεωρήσεις αδειών εισόδου.

•             Μη μετάφραση τιμολογίων.

•             Μη επιστροφή των συμπληρωμένων διπλοτύπων στα Κεντρικά Γραφεία Υπουργείου Εξωτερικών για έλεγχο.

•             Μη υπογραφή πιστοποιητικού παράδοσης και παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων και των  ταμειακών διαθεσίμων ή άλλων βιβλίων κατά την αλλαγή Πρέσβη. 

•             Συχνή χρήση του οδηγού/κλητήρα στο Πεκίνο, πέραν των ωρών εργασίας του, με καταβολή υπερωριών και λανθασμένος υπολογισμός της υπερωριακής του αμοιβής τα Σαββατοκύριακα.

•             Μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αξιοποίηση του οικοπέδου στην Καμπέρα.

•             Σύναψη συμβάσεων για αγορά υπηρεσιών χωρίς να ακολουθηθούν οι  νενομισμένες διαδικασίες της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

•             Εκκρεμότητα στην τακτοποίηση των λογαριασμών Καταθέσεων και Προκαταβολών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

•             Ελλιπής στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εξωτερικών.

•             Ανεπαρκής αξιοποίηση των προνοιών του Προϋπολογισμού για διαφώτιση.

•             Παραχώρηση Επιδομάτων.

•             Μη έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση των καθυστερημένων εσόδων των Επίτιμων Προξενείων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερημένα έσοδα  15  ετών, με ορατό τον κίνδυνο μη είσπραξής τους.

•             Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων στο Υπουργείο Εξωτερικών.

•             Δεν ακολουθήθηκαν οι συστάσεις του τεχνικού κλιμακίου του ΥΜΕΕ, που υποβλήθηκαν τον Μάιο του 2014, μετά από επιτόπιο έλεγχο, για την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών συντήρησης/ ανακαίνισης του κτηρίου της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Κύπρου στη Νέα Υόρκη.

•             Μη αξιοποίηση του παλαιού κτηρίου της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει αχρησιμοποίητο/ανεκμετάλλευτο από τον Δεκέμβριο του 2011

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Εξωτερικών. 

 

            

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ