ΑνΑΔ: Ικανοποιημένες οι επιχειρήσεις από τη συμμετοχή εργοδοτουμένων τους στο ΣΕΠ

Πολύ ικανοποιημένες έμειναν στην πλειονότητας τους (81%) από τη συμμετοχή εργοδοτουμένων τους στο Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ), οι επιχειρήσεις, των οποίων εργοδοτούμενοί τους έχουν πιστοποιηθεί με βάση τα επαγγελματικά τους προσόντα, σύμφωνα με μελέτη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), με θέμα «Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (2013-2019)».

Σκοπός του ΣΕΠ, σύμφωνα με την ΑνΑΔ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
 
Ο βασικός σκοπός της μελέτης της, όπως αναφέρει η ΑνΑΔ, είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων του ΣΕΠ στα άτομα που πιστοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2013-2019, συλλέγοντας παράλληλα τις απόψεις των επιχειρήσεων των οποίων εργοδοτούμενοί τους έχουν πιστοποιηθεί και των Κέντρων Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ)/Εξεταστικών Κέντρων που έχουν πιστοποιήσει άτομα.
 
Σύμφωνα με την ΑνΑΔ, σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις (85,7%) ανέφεραν ότι οι εργοδοτούμενοι που πιστοποίησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα (ΕΠ) έχουν καλύτερη απόδοση και το 66,7% ανέφεραν ότι η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Πάνω από 7 στις 10 επιχειρήσεις (71,4%) επιβραβεύουν τους εργοδοτουμένους που έχουν πιστοποιηθεί, με κυριότερους τρόπους επιβράβευσης την «επαγγελματική ανέλιξη» (33,3%) και την «αναβάθμιση καθηκόντων» (28,6%).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, σύμφωνα με την ΑνΑΔ, «ότι όλες οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι θα ενθάρρυναν το προσωπικό τους να συμμετάσχει στο ΣΕΠ για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων».
 
Επίσης, πάνω από 9 στις 10 επιχειρήσεις (95,2%) ανέφεραν ότι θα παρότρυναν και άλλες επιχειρήσεις να ενθαρρύνουν τους εργοδοτουμένους τους να πιστοποιήσουν επαγγελματικό προσόν στο πλαίσιο του ΣΕΠ.

Εξάλλου, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων απασχολούνταν ως Λογιστές και σύμβουλοι επιχειρήσεων και διοίκησης (14,6%) και ακολουθούν οι Εκπαιδευτικοί με ποσοστό 13,4%. Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων (92,1%) παρέμειναν στο επάγγελμα που πιστοποιήθηκαν.

Πρόσθετα, η μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων (80,0%) συνέχισαν να εργάζονται στην ίδια επιχείρηση που εργάζονταν όταν πιστοποιήθηκαν μέσω του ΣΕΠ, γεγονός που δείχνει ότι η απόκτηση επαγγελματικού προσόντος πιθανό να αναγνωρίστηκε θετικά από την επιχείρηση και να συνέβαλε στη συνέχιση της εργοδότησής τους.

Επίσης, πάνω από 8 στους 10 απασχολούμενους συμμετέχοντες (81,1%) ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις αναγνώρισαν θετικά την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος μέσω του ΣΕΠ. Στην πλειονότητά τους (77,8%) ανέφεραν ότι το ΣΕΠ βελτίωσε σε πολύ καλό ή καλό βαθμό την επαγγελματική τους πορεία και τo 84,9% θεωρούν ότι ο βαθμός σύνδεσης των καθηκόντων/τομέων εργασίας τους με τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο ΣΕΠ είναι πολύ καλός ή καλός. 
 

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ