Η ΕΚΚ παρουσίασε το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων

Σκοπός του Μητρώου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΚ, είναι να περιλαμβάνει ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους του κάθε εμπιστεύματος.

Τις βασικές λειτουργίες του Συστήματος μέσω του οποίου θα τηρείται το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων, δυνάμει του άρθρου 61Γ(4)(α) του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, παρουσίασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), στο πλαίσιο διαδικτυακής ημερίδας.
 
Σκοπός του Μητρώου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΚ, είναι να περιλαμβάνει ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους του κάθε εμπιστεύματος.
 
Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ αναφέρει ότι με αυτό θα γίνεται ταυτοποίηση των εμπιστευματοπαρόχων, των εμπιστευματοδόχων, των προστατών, εάν υπάρχουν, των δικαιούχων και οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου ασκεί τελικό έλεγχο επί του εμπιστεύματος μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας ή με άλλα μέσα.
 
Εξάλλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΕΚΚ Γιώργος Θεοχαρίδης είπε ότι «πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και για τη χώρα μας, καθώς αποτελεί ακόμη ένα εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας και των προσπαθειών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».
 
Ανέφερε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πιστεύει ότι «η διαφάνεια επιτυγχάνεται μέσω της πλήρους συμμόρφωσης όλων των εποπτευόμενων οντοτήτων με το θεσμικό πλαίσιο, στοιχείο που διασφαλίζει την αξιοπιστία της αγοράς. Η αποκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων των Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».
 
Στην ανακοίνωση η ΕΚΚ αναφέρει ότι έχει εκδώσει σχετική Οδηγία, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της και προσθέτει ότι η Οδηγία παρέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή των ρητών εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων, την αναστολή εγγραφής τους, την ενημέρωση στοιχείων, τα τέλη και τις συνδρομές, καθώς και για την πρόσβαση στο Μητρώο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ