Αυξήθηκαν κατά 11,4% τα κόκκινα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2022

Μικρή αύξηση ΜΕΧ στο 11,4% το πρώτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία της ΚΤΚ

Μικρή αύξηση στο 11,4% σημειώθηκε στο ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, ως προς τις συνολικές χορηγήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2022, δείχνουν τα στοιχεία της ΚΤΚ, συγκρινόμενα με το τελευταίο τρίμηνο του 2021, όταν το ποσοστό είχε πέσει στο 11,1%.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα, στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη, κατά το τέλος Mαρτίου 2022 παρουσιάζεται μείωση ύψους €77 εκατ. ή 2,6% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Ταυτόχρονα όμως, μειώθηκαν και οι συνολικές χορηγήσεις, από €27.012 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 στα €25.555 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2022, παρουσιάζοντας μείωση ύψους €1.457 εκατ. ή 5,4%, «κυρίως λόγω πρωτοβουλιών απομόχλευσης κυρίως από εξυπηρετούμενα δάνεια», όπως σημειώνει η ΚΤΚ.

«Ως αποτέλεσμα, και παρά τη μείωση των ΜΕΧ, ο δείκτης ΜΕΧ προς το σύνολο των χορηγήσεων αυξήθηκε οριακά από 11,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 στο 11,4% στο τέλος Μαρτίου 2022».

Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 45,7% στο τέλος Μαρτίου 2022 σε σύγκριση με 43,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Όπως σημειώνει η ΚΤΚ, από τις 31.12.2017 μέχρι τις 31.03.2022, σημειώθηκε συνολική πτώση στις ΜΕΧ ύψους €17,7 δισ. ή 85,8%. 

Η Κεντρική Τράπεζα αποδίδει την καθοδική πορεία των ΜΕΧ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε αποπληρωμές δανείων συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία) και σε δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μετά το πέρας της περιόδου παρακολούθησης.

Επίσης, αναφέρεται, στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και οι διαγραφές χορηγήσεων που γίνονται είτε στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, είτε αφορούν μη συμβατικές ή "λογιστικές" διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων». 

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 ανέρχονταν στα €3.314 εκατ., από τα οποία χορηγήσεις ύψους €1.403 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι για τον καθορισμό των ΜΕΧ τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Σύμφωνα με αυτό, όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο δανειολήπτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Ως εκ τούτου, όπως προστίθεται, σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, ένα μέρος των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων παραμένει ως μη εξυπηρετούμενο έστω και αν ο δανειολήπτης τηρεί το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ