Ελεγκτική: Εξωπανεπιστημιακή εργοδότηση από άτομα του Πανεπιστημίου Κύπρου

Μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου κατέχουν μετοχές ή είναι Διευθυντές ή/και Γραμματείς σε ιδιωτικές εταιρείες αναφέρει μεταξύ άλλων στην έκθεση της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου η Ελεγκτική Υπηρεσία

Μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου διατηρούσαν παράλληλη εξωπανεπιστημιακή εργοδότηση, χωρίς να εξασφαλίσουν σχετική άδεια από τα αρμόδια Όργανα του Πανεπιστημίου, σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου όσον αφορά στα έτη 2019 και 2020.

Η Ελεγκτική σημειώνει για το συγκεκριμένο σημείο ότι το Πανεπιστήμιο δεν προέβηκε σε πειθαρχική έρευνα και ζήτησε από τους Ακαδημαϊκούς όπως προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε η εργοδότησή τους στο Πανεπιστήμιο να μην παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία. Η Ελεγκτική Υπηρεσία, αναφέρεται σύστησε όπως το Πανεπιστήμιο προβαίνει στη διερεύνηση περιπτώσεων ενδεχόμενης διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ακαδημαϊκοί παρείχαν υπηρεσίες ως Πανεπιστημιακοί Ιατροί, χωρίς να είναι Μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ή/και εγγεγραμμένοι στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ). Συστήσαμε, σημειώνει η Ελεγκτική,  όπως οι Πανεπιστημιακοί Ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Συμφωνητικό Συνεργασίας.

Η καταχώρηση των ωρών διδασκαλίας στο Σύστημα της Ιατρικής Σχολής, στη βάση των οποίων υπολογίζεται η αμοιβή των Νοσοκομειακών Ιατρών, γίνεται από τους ίδιους τους Νοσοκομειακούς Ιατρούς. Η σύσταση ήταν όπως η καταχώρηση των ωρών στο Σύστημα γίνεται από ανεξάρτητο άτομο. 

Η Ελεγκτική εντόπισε επίσης ότι μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου κατέχουν μετοχές ή είναι Διευθυντές ή/και Γραμματείς σε ιδιωτικές εταιρείες, ενδεχομένως χωρίς να εξασφαλίσουν σχετική έγκριση από το Συμβούλιο και χωρίς το Πανεπιστήμιο να προβεί στη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας. Η σύσταση ήταν όπως γίνει διερεύνηση κατά πόσο έχει εξασφαλιστεί έγκριση και, στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται, η λήψη μέτρων.

Η Ελεγκτική εντόπισε ακόμη ότι το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει τις άδειες αλλά όχι και τις αργίες που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία, με αποτέλεσμα ο αριθμός των αργιών του Διοικητικού Προσωπικού να είναι αυξημένος, σε σύγκριση με τον Δημόσιο Τομέα. Η σύσταση ήταν όπως ακολουθούνται οι αργίες που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των αδειών.

Παραχωρήθηκε άδεια άνευ απολαβών για περίοδο πέντε ετών σε Καθηγητή, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Ευρωκοινοβούλιο, παρά την ύπαρξη νομικών γνωματεύσεων στις οποίες αναφέρεται ότι δημιουργείται ασυμβίβαστο για τον Καθηγητή, με την ταυτόχρονη κατοχή θέσης στο Πανεπιστήμιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Στα συμπεράσματα της η Ελεγκτική σημειώνει ότι τα έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχονται από κρατική χορηγία, δεν δαπανούνται στη βάση των ορθών πρακτικών και διαδικασιών που επιτάσσουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης που ισχύουν στον Δημόσιο Τομέα και προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Από τον έλεγχο, αναφέρεται, εντοπίσαμε κενά και αδυναμίες στις διαδικασίες λειτουργίας, ενώ τα αρμόδια Όργανα του Πανεπιστημίου προβαίνουν στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες αντίκεινται στο θεσμικό πλαίσιο που το διέπει και επιδεικνύουν ανεκτικότητα και κωλυσιεργία στη λήψη πειθαρχικών μέτρων εναντίον Μελών του Προσωπικού που παραβιάζουν τους Κανονισμούς/Κανόνες του Πανεπιστημίου.

Επιπλέον έχουν προκύψει τα ακόλουθα:
• Δεν υπήρξε συνεχής παρακολούθηση της διαχείρισης των Έργων.
• Δεν έτυχαν έγκαιρου χειρισμού από το Πανεπιστήμιο και τους Σύμβουλους Μελετητές τα
θέματα των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των Έργων.
• Σε αρκετές περιπτώσεις οι χρονικές και οικονομικές απαιτήσεις των Αναδόχων εξετάστηκαν
με μεγάλη καθυστέρηση.
• Η τελική διευθέτηση και επίλυση διαφορών με τους Αναδόχους σε συγκεκριμένα Έργα
επιτεύχθηκε μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις.
• Δεν καθορίστηκαν δεσμευτικά χρονικά ορόσημα για αποφυγή καθυστερήσεων στην
υλοποίηση των Έργων.
• Δεν ετοιμάστηκαν ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης των Αναδόχων.
• Δεν αποστάλθηκαν προς τους Αναδόχους οι απαραίτητες γραπτές προειδοποιήσεις για τις
καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών.
• Καταβλήθηκαν σημαντικά ποσά ως οικονομικές αποζημιώσεις προς τους Αναδόχους.
• Τα Έργα ολοκληρώθηκαν με σημαντικές καθυστερήσεις.
• Εντοπίσαμε αδυναμίες και παραλείψεις σχετικά με την εφαρμογή της περί δημοσίων
συμβάσεων νομοθεσίας.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Δέσμευση για μη εκποιήσεις αντί αναστολή προτείνει ο Χρημ/κός Επίτροπος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ