Αυξημένο κατά €80 εκατ. το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού το 2023

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών του κράτους, είναι οι δαπάνες για μισθοδοσία προσωπικού, συντάξεις και φιλοδωρήματα (€3,20 δις), για κοινωνικές παροχές (€1,80 δις) και για μεταβιβάσεις (€1,36 δις)

Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2023 αυξήθηκε κατά €80 εκατομμύρια σε σχέση με το έλλειμμα που καταγράφηκε το 2022, σύμφωνα με τη Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος 2023 που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 27 Μαρτίου 2024.

Συγκεκριμένα το τελικό Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2023 ανήλθε σε €0,98 δις σε σχέση με €0,90 δις το 2022.

Τα συνολικά έσοδα εξαιρουμένων των εισροών από αναλήψεις και αποπληρωμές εκδοθέντων δανείων για το 2023 ανήλθαν σε €8,72 δις (2022: €8,04 δις).

Οι συνολικές δαπάνες εξαιρουμένων των εκροών για αποπληρωμές και έκδοση δανείων ανήλθαν το 2023 σε €9,17 δις (2022: €8,20 δις). Ως εκ τούτου, για το 2023 προέκυψε Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού πριν από καθαρές ροές, λόγω δανεισμού, ύψους €0,45 δις (2022: €0,16 δις).

Συνυπολογίζοντας τις εισροές από αναλήψεις και αποπληρωμές εκδοθέντων δανείων (2023: €1,22 δις, 2022: €1,22 δις) και τις εκροές από αποπληρωμές και έκδοση δανείων (2023: €1,75 δις, 2022: €1,96 δις), προκύπτει τελικό Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2023 ύψους €0,98 δις (2022: €0,90 δις).

Η κυριότερη πηγή εσόδων του κράτους για το έτος 2023, εξαιρουμένων των εισροών από αναλήψεις και αποπληρωμές εκδοθέντων δανείων, είναι η φορολογία (€7,33 δις), η οποία αποτελεί το 84% των εσόδων. Το ποσοστό των εσόδων από φορολογία κατανέμεται κατά 47% στους έμμεσους φόρους και κατά 37% στους άμεσους φόρους.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών του κράτους, είναι οι δαπάνες για μισθοδοσία προσωπικού, συντάξεις και φιλοδωρήματα (€3,20 δις), για κοινωνικές παροχές (€1,80 δις) και για μεταβιβάσεις (€1,36 δις). Στις κοινωνικές παροχές συμπεριλαμβάνεται και η συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Γενικό Σχέδιο Υγείας, ύψους €0,70 δις. Οι μεταβιβάσεις αφορούν κυρίως χορηγίες και συνεισφορές του Κράτους σε διάφορους οργανισμούς, όπως Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα.

Το συνολικό ύψος του δανεισμού, εξαιρουμένου του ενδοκυβερνητικού δανεισμού ύψους €10,73 δις  (2022: €9,74 δις) στις 31/12/2023 ανήλθε στα €22,18 δις από €22,87 δις που ήταν στις 31/12/2022.

Η Δημοσιονομική Έκθεση είχε υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομικών από τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας στις 8 Μαρτίου 2024 και μέσω πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19 Μαρτίου 2024. Περιλαμβάνει παρουσίαση των εσόδων και δαπανών που είχαν περιληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2023, σε σύγκριση με τα έσοδα που εμπίπτουν και τις δαπάνες που διενεργήθηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψιν και τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς και τυχόν μεταφορές πιστώσεων.

Η Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2023 έτυχε ελέγχου από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Δικαστικό άκυρο για τους έξυπνους μετρητές - Δεν είναι αρμοδιότητα της Cyta

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ