Χρόνο µε τον χρόνο υπάρχει σηµαντική πρόοδος στα θέµατα ισότητας

SKY IS THE LIMIT για την κ. ∆έσποινα Χρυσοχού, η οποία µε αφορµή την 8η Μαρτίου, µας µιλά για την ισότητα των φύλων και ενθαρρύνει κάθε γυναίκα να παραµένει συγκεντρωµένη στους στόχους της και να διεκδικεί νέα καθήκοντα.

∆έσποινα Χρυσοχού, Εκτελεστική ∆ιευθύντρια του Οµίλου Cyfield

 

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Χρόνο µε τον χρόνο υπάρχει σηµαντική πρόοδος στα θέµατα ισότητας, αν και η κατάργηση στερεοτύπων και διακρίσεων απαιτεί µεγάλη προσπάθεια και επιτυγχάνεται µε µακροπρόθεσµους στόχους. Η παιδεία είναι καθοριστική για την ισότητα και τη διαµόρφωση µιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις. Χρειάζεται όµως χρόνος για να αλλάξουν εξ ολοκλήρου η νοοτροπία και ο τρόπος σκέψης ενός συνόλου. Η προσπάθεια συνεχίζεται και πρέπει να είναι συνολική από όλους µας, άντρες και γυναίκες, µικρούς και µεγάλους, στην καθηµερινότητα αλλά και στη λήψη των αποφάσεων.

 

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Η επαγγελµατική αποκατάσταση, η εξέλιξη και οι απολαβές πρέπει να βασίζονται πάνω σε κριτήρια όπως η µόρφωση, η εµπειρία, οι ικανότητες και στην επίδοση. Τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια, όλο και περισσότερες γυναίκες µορφώνονται, εργάζονται και εξελίσσονται, µε αποτέλεσµα να διεκδικούν περισσότερες ευκαιρίες. Σε αρκετές όµως περιπτώσεις δεν δίνονται ευκαιρίες λόγω διαφόρων εµποδίων που προκύπτουν, συνεπώς η εξέλιξη των νέων γυναικών περιορίζεται. Ταυτόχρονα, παρατηρώ ότι υπάρχουν ακόµα στερεότυπα ανδρικών και γυναικείων επαγγελµάτων. Για παράδειγµα, ο κατασκευαστικός τοµέας, στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όµιλός µας, θεωρείται ακόµα ανδροκρατούµενος. Ως Cyfield είµαστε περήφανοι που έχουµε στην οµάδα µας αρκετές γυναίκες σε τεχνικό προσωπικό (µηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους).

 

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή; Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Μια γυναίκα µπορεί να συναντήσει διάφορα εµπόδια και κοινωνικά στερεότυπα σε διάφορα στάδια της καριέρας της. Ίσως χρειαστεί να αποδείξει περισσότερο από έναν άντρα την αξία της µέσω της εργασίας της. ∆υστυχώς, παρατηρούµε ότι αρκετές φορές δεν δίνονται ίσες ευκαιρίες σε νέες γυναίκες στο στάδιο κατά το οποίο δηµιουργούν οικογένεια ή ότι αξιολογούνται υποκειµενικά για διευθυντικές θέσεις. Για µια γυναίκα που αρχίζει σήµερα την επαγγελµατική της πορεία θα έλεγα πως χρειάζεται να είναι συγκεντρωµένη στον στόχο της, να εργάζεται µε ζήλο, να εξελίσσεται, να µαθαίνει, να ενηµερώνεται, να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να διεκδικεί νέα καθήκοντα και να ζητά βοήθεια εκεί και όπου χρειάζεται στο εργασιακό περιβάλλον και στην προσωπική της ζωή. Sky is the limit.

 

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Για να υπάρξει ισότητα στον εργασιακό τοµέα, θα χρειαστεί σηµαντική βελτίωση στις υποδοµές και υπηρεσίες για διευκόλυνση των γονιών, ώστε να µπορούν να ισορροπήσουν καριέρα και οικογένεια. Χρειάζονται περισσότεροι δηµόσιοι βρεφοκοµικοί σταθµοί και νηπιαγωγεία και επέκταση του ωραρίου αυτών των υπηρεσιών µέχρι τις 18:00. Επιπλέον, η πολιτεία και ο ιδιωτικός τοµέας θα πρέπει να καλωσορίσουν περισσότερες γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στα ∆.Σ. Τέλος, να εφαρµόζονται αντικειµενικά συστήµατα αξιολόγησης σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα για τη δίκαιη ανέλιξη γυναικών και ανδρών.

 

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

«The Notorious» R.B.G. Η Αµερικανίδα δικαστής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου των ΗΠΑ, Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσµπεργκ, άρχισε την καριέρα της ως δικηγόρος τη δεκαετία του ’60, δεχόµενη πολλά χτυπήµατα. Ήταν από τις πρώτες φοιτήτριες νοµικής στο Harvard και έπειτα στο Columbia. Σε όλη της τη ζωή ήταν υπέρµαχος της ισότητας των φύλων και των δικαιωµάτων των γυναικών και δούλεψε σκληρά για την κλιµατική αλλαγή. Αποκορύφωµα της καριέρας της ήταν όταν έγινε δικαστής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου (από το 1993 µέχρι το 2020, χρονιά κατά την οποία απεβίωσε), θέση από την οποία συνέβαλε ενεργά στη διαµόρφωση των σηµερινών Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ