Το μεγάλο αξίωμα της γυναίκας να γίνει μάνα θα πρέπει να τύχει αναγνώρισης

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ να γίνει µάνα θα πρέπει να τύχει της ανάλογης αναγνώρισης από πλευράς πολιτείας και ευρύτερου επαγγελµατικού πεδίου, τονίζει η κ. Ελίσσια Παπαντωνίου.

Της Ελίσσια Παπαντωνίου*

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ να γίνει µάνα θα πρέπει να τύχει της ανάλογης αναγνώρισης από πλευράς πολιτείας και ευρύτερου επαγγελµατικού πεδίου, τονίζει η κ. Ελίσσια Παπαντωνίου.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Γιατί συµβαίνει αυτό;

Οι διακρίσεις και τα στερεότυπα εις βάρος των γυναικών οφείλονται σε πεπαλαιωµένα καθεστώτα και αντιλήψεις που αναπτύσσονταν µε το πέρας των χρόνων. Παλαιότερα η γυναίκα είχε την αποκλειστική ευθύνη της οικογενειακής δοµής και της ανατροφής των παιδιών, ενώ ο άνδρας είχε ρόλο εργασιακής εµπλοκής και εξασφάλισης οικογενειακού εισοδήµατος. Αυτό µείωσε σηµαντικά τις ευκαιρίες για επαγγελµατική ανέλιξη των γυναικών σε σχέση µε τους άνδρες. Παρόλο που στις µέρες µας σηµειώθηκαν άλµατα προόδου, εντούτοις υπάρχει περιθώριο σηµαντικών διορθωτικών αλλαγών. Απαραίτητο είναι οι εργαζόµενοι να επιλέγονται µε βάση την προσωπικότητα, τις ικανότητες και την επαγγελµατική τους κατάρτιση.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Η γυναίκα κατέκτησε τη θέση της στον εργασιακό και πολιτικό χώρο. Παρόλο που πολλά επαγγέλµατα ανδροκρατούνται, εντούτοις η γυναίκα διεκδικεί µε αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση και τεχνογνωσία την επαγγελµατική καταξίωση. Στην C.A.C. Papantoniou Trading LTD πιστεύουµε στην ισότητα, στην αντικειµενικότητα και στον σεβασµό προς κάθε επαγγελµατία, χωρίς καµία µορφή διάκρισης.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Ο πολυδιάστατος ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει η γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία δρα περιοριστικά στη διεκδίκηση επαγγελµατικής καταξίωσης και ανέλιξης.

Το µεγάλο αξίωµα της γυναίκα να γίνει µάνα θα πρέπει να τύχει της ανάλογης αναγνώρισης από πλευράς πολιτείας και ευρύτερου επαγγελµατικού πεδίου.

Είναι επιτακτική ανάγκη, µέσα από δράσεις, κίνητρα, παροχές και κατάλληλες υποδοµές, η γυναίκα να µπορεί µε την ίδια δυναµική να διεκδικήσει την καταξίωση και την ανέλιξη σε κοινωνικό και επαγγελµατικό επίπεδο.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Η συµβουλή που θα έδινα, βασισµένη στη δική µου εµπειρία, είναι να έχει τόλµη και να στοχεύει σε ρεαλιστικά και λειτουργικά εφαρµόσιµα σχέδια, προσαρµοσµένα στα δεδοµένα της εποχής. Προσωπικά, σε µια περίοδο αβεβαιότητας και οικονοµικών προκλήσεων, εκτός από τις υποχρεώσεις και την εµπλοκή µου στην οικογενειακή επιχείρηση, τόλµησα να δηµιουργήσω µια νεοσύστατη εταιρεία κατάρτισης, εκπαίδευσης και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στο πεδίο των επιχειρήσεων. Εποµένως, θα παρακινούσα κάθε γυναίκα το επαγγελµατικό της ξεκίνηµα να βασίζεται στις δικές της ικανότητες, µε αυτοπεποίθηση, προσήλωση και προσγειωµένη προσέγγιση.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Με την ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουµε εναρµονιστεί µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, µε ουσιαστικά βήµατα προόδου σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας των φύλων. Όσα µέτρα και να λάβει η πολιτεία µε επιβολή νοµοθετικών ρυθµίσεων, εάν δεν υπάρξει εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας οι νοοτροπίες και τα στερεότυπα δεν θα εξαλειφθούν. Ουσιαστικές αλλαγές µπορούν να γίνουν µέσω της οικογένειας, της εκπαίδευσης και της παιδείας.

Στις µέρες µας το ζήτηµα της ισότητας των φύλων δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως θέµα των γυναικών, αλλά ως κοινωνικό φαινόµενο.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Η γυναίκα που θαυµάζω και που έχω ως πρότυπο είναι η γιαγιά µου. Μια ισχυρή γυναίκα, που µέσα από δυσκολίες και µάχες κατάφερε µε αξιοπρέπεια να µεγαλώσει µόνη την οικογένειά της. Προσωπικότητα µοναδική, γεµάτη καλοσύνη, αλλά παράλληλα µια γυναίκα δυναµική, που σε δύσκολες εποχές δεν έχασε ποτέ τα ιδανικά και τις αξίες της. Αποτέλεσε για µένα πηγή έµπνευσης, διαδραµατίζοντας καταλυτικό ρόλο στη στάση ζωής και στις αρχές µου, σε προσωπικό αλλά και επαγγελµατικό επίπεδο.

*∆ιευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, C.A.C. Papantoniou Trading LTD

Founder & Director στην εταιρεία ELYST BYSINESS CONSULTING

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ