Κανένα εμπόδιο για όποια γυναίκα είναι αποφασισμένη για την κορυφή

Κανένα εμπόδιο δεν πρόκειται να αναχαιτίσει την ανέλιξη όποιας γυναίκας είναι αποφασισμένη για την κορυφή τονίζει η κ. Ιωάννα Φιάκου.

Της Ιωάννας Φιάκκου*

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ να φτάσει στην κορυφή, κανένα εµπόδιο δεν πρόκειται να αναχαιτίσει την ανέλιξή της, τονίζει η  κ. Ιωάννα Φιάκκου σηµειώνοντας πως η κάθε πρόκληση που εµφανίζεται µπορεί να αντιστραφεί σε ευκαιρία για πρόοδο και επιτυχία.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Σε µια σύγχρονη και ανεπτυγµένη ευρωπαϊκή κοινωνία, θα έπρεπε να είναι εκ των ων ουκ άνευ η παροχή ίσων ευκαιριών σε γυναίκες και άνδρες, σε ηγετικές θέσεις και όχι µόνο, δεδοµένου του αντίστοιχα υψηλού επιπέδου κατάρτισης. Σήµερα, παρόλο που οι γυναίκες βρίσκονται στην ευνοϊκότερη θέση που είχαν ποτέ αναφορικά µε την επαγγελµατική και µισθολογική τους ανέλιξη, υπάρχει ακόµη σηµαντικός δρόµος να διανύσουµε για να επιτύχουµε την πλήρη ισότητα των δύο φύλων. Η παροχή ίσων ευκαιριών είναι ένα πολυδιάστατο θέµα που χρειάζεται συλλογική προσπάθεια. Αφενός, από µέρους της πολιτείας, για την πλήρη εναρµόνιση µε τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες µέσω των νοµοθετικών ρυθµίσεων, την υιοθέτηση πολιτικών και την ενηµέρωση των εργοδοτών και εργαζοµένων για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. Αφετέρου, από µέρους των εργοδοτών, µε την υιοθέτηση και εφαρµογή νοµοθεσιών και πολιτικών, καθώς και µε τη δηµιουργία ευκαιριών και την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Η γυναίκα έχει να αντιµετωπίσει, σε πρώτο στάδιο, το άγχος της σύγκρουσης οικογενειακού και επαγγελµατικού ρόλου. Περαιτέρω, η διακριτική αντιµετώπιση αλλά και η καχυποψία που επιµένει να εκδηλώνεται, κρυφά ή υπόγεια, σε βάρος των γυναικών που ηγούνται αποθαρρύνει πολλές γυναίκες από τη διεκδίκηση υψηλών θέσεων εργασίας ή κρίσιµων για την πολιτεία και την κοινωνία ρόλων. Παρ’ όλα αυτά, είµαι βέβαιη ότι, για όποια γυναίκα είναι αποφασισµένη να φτάσει στην κορυφή, κανένα εµπόδιο δεν πρόκειται να αναχαιτίσει την ανέλιξή της.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Θα έλεγα να διατηρεί ως αδιαπραγµάτευτες αρχές της τον αυτοσεβασµό και την αξιοπρέπειά της, να έχει θέσει τους προσωπικούς της στόχους και να τολµά, να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και να εκφράζεται ελεύθερα και τεκµηριωµένα. Η κάθε πρόκληση που εµφανίζεται µπορεί να αντιστραφεί σε ευκαιρία για πρόοδο και επιτυχία, η οποία, ανεξαρτήτως φύλου, είναι αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και µεθοδικότητας.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Αν και έχουν καταγράφει βήµατα προόδου τα τελευταία χρόνια σε σχέση µε την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στον τόπο µας, ιδιαίτερα µετά την ένταξη της χώρας µας στην ΕΕ και κατ’ επέκταση την εναρµόνιση της εθνικής µας νοµοθεσίας, ωστόσο υπάρχει περιθώριο να γίνουν πολλά ακόµη ώστε να επιτύχουµε την κατάργηση των ποσοστώσεων και την ισότητα των δύο φύλων. Στην περίπτωση των εργαζοµένων γυναικών, υπάρχει δρόµος που πιστεύω πρέπει να καλυφθεί ως προς τα δικαιώµατα των εργαζοµένων µητέρων, ώστε να µπορεί να συνδυάζεται αρµονικά η επαγγελµατική σταδιοδροµία µε τη µητρότητα και την οικογένεια. Εισηγήσεις που θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο είναι η οριζόντια εφαρµογή της τηλεργασίας και της ευέλικτης εργασίας ως προς τα δύο φύλα, η πλήρης εφαρµογή του περί της Ίσης Αµοιβής µεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόµου, διορθώνοντας έτσι τη µισθολογική ανισότητα, οι δοµηµένες ενηµερωτικές δράσεις και η ενδυνάµωση των επαγγελµατικών προοπτικών των γυναικών στην καθηµερινή εργασία, καθώς και η ανάπτυξη της συναισθηµατικής ευφυΐας και των δεξιοτήτων επικοινωνίας, µέσω και της υποστήριξης της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Ισχυρές γυναίκες συναντούµε καθηµερινά, γνωστές και άγνωστες. Άξιες θαυµασµού είναι οι γυναίκες που δεν παραιτούνται, αλλά µάχονται και τελικά αντεπεξέρχονται µε επιτυχία στις προκλήσεις που προκύπτουν στο διάβα τους.

*Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχηµάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ