Το σύνθημα παραμένει «ίδια αμοιβή, ίδια εργασία»

Το σύνθημα της δεκαετίας του '50 παραμένει «ίδια αμοιβή, ίδια εργασία», τονίζει η κ. Λίζα Φιλίππου.

Της Λίζας Φιλίππου*

«Ι∆ΙΑ ΑΜΟΙΒΗ, Ι∆ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ». Το σύνθηµα της δεκαετίας του ’50 παραµένει ακόµα επίκαιρο, τονίζει η κ. Λίζα Φιλίππου, υπογραµµίζοντας πως η ισότητα και ο σεβασµός µεταξύ των δύο φύλων θα πρέπει να αποτελούν αδιαπραγµάτευτες αξίες.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Από την πρώτη ηµέρα θέσπισης της 8ης Μαρτίου ως Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας, το 1977, µέχρι και σήµερα, έχουν σηµειωθεί σηµαντικά βήµατα προόδου. ∆υστυχώς, όµως, παρ’ όλες τις προσπάθειες που γίνονται διαχρονικά, οι διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων συνεχίζουν να υφίστανται, µε την καλλιέργεια ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης να αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ενός τρόπου σκέψης που θα ανατρέψει απαρχαιωµένες αντιλήψεις και στερεότυπα και θα βοηθήσει στην οικοδόµηση µιας σύγχρονης κοινωνίας χωρίς διακρίσεις.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Η ισότητα αφορά όλους µας και ο σεβασµός απέναντι και στα δύο φύλα θα πρέπει να αποτελεί αδιαπραγµάτευτη αξία για την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Σίγουρα, τα τελευταία χρόνια βλέπουµε όλο και περισσότερες γυναίκες να στελεχώνουν την αγορά εργασίας και να διαπρέπουν. Ωστόσο, έχουµε ακόµη µακρύ δρόµο να διανύσουµε, µε το σύνθηµα της δεκαετίας του ’50 «ίδια αµοιβή, ίδια εργασία» να παραµένει επίκαιρο. Σύµφωνα µε το Global Gender Gap Report 2020, η Κύπρος βρίσκεται στην 91η θέση από σύνολο 153 χωρών, µε ποσοστό γεφύρωσης 69,2%. Συνεπώς, η πολιτεία, λαµβάνοντας υπόψη την κοινωνία της γνώσης, θα πρέπει να αξιοποιήσει το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού και να προβεί σε στοχευµένες ενέργειες σε όλα τα επίπεδα.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Οι προκαταλήψεις και οι έµφυλες διακρίσεις που διέπουν την κοινωνία, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αποτελούν το βασικότερο εµπόδιο που συναντά µια γυναίκα στην εργασιακή της πορεία. Σύµφωνα και µε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαχρονικά, οι εργαζόµενες γυναίκες αµείβονται χαµηλότερα από τους άντρες συναδέλφους τους, αποτελούν την πλειοψηφία των οικονοµικά ανενεργών ατόµων, ενώ δεν έχουν ίσες ευκαιρίες κατάρτισης και ανέλιξης.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Με γνώµονα την προσπάθεια για διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης και συγκροτηµένης προσωπικότητας, και µε εφόδια την παιδεία και το υψηλό µορφωτικό επίπεδο, η σύγχρονη γυναίκα καλείται να συµβάλει στην καλλιέργεια πνεύµατος ισοτιµίας και στην αλλαγή της υπάρχουσας νοοτροπίας. Με πυξίδα τους επαγγελµατικούς της στόχους, να µπορεί να ξεπεράσει τα όποια εµπόδια εµφανιστούν µπροστά της και να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Έχουν σηµειωθεί αρκετά θετικά βήµατα προς βελτίωση της θέσης της γυναίκας σε όλους τους τοµείς, ενώ ιδιαίτερα σηµαντικές είναι και οι ενέργειες που υιοθετήθηκαν από πλευράς πολιτείας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι χρέος όλων µας να εργαστούµε συλλογικά, µε στόχο την αποδόµηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων, τη σύζευξη οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων, την τόνωση της γυναικείας απασχόλησης και την προώθηση της ισόρροπης συµµετοχής των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Η κάθε γυναίκα είναι µοναδική και αξιοθαύµαστη σε αυτό που κάνει. Εάν όµως θα έπρεπε να ξεχωρίσω κάποια, τότε αυτή δεν θα ήταν άλλη από την πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Καµάλα Χάρις. Μια σπουδαία προσωπικότητα που στηρίζει ανελλιπώς τα δικαιώµατα των γυναικών καθώς και της νέας γενιάς.

*Head Network Business & Communication, cdbbank

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ