Να συνεχίσουμε να σπάμε τα δεσμά της πατριαρχίας

Η κ. Μαριάννα Χατζηαντωνίου καλεί τις γυναίκες όταν ξεκινούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα να µη σκέφτονται ότι µπορεί να οδηγηθούν στην έξοδο.

Της Μαριάννας Χατζηαντωνίου*

ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ∆ΥΝΑΤΑ ΝΑ ΣΠΑΜΕ ΤΑ ∆ΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ, υπογραµµίζει η κ. Μαριάννα Χατζηαντωνίου και καλεί τις γυναίκες όταν ξεκινούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα να µη σκέφτονται ότι µπορεί να οδηγηθούν στην έξοδο.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Η ανισότητα των φύλων είναι µια κατάφωρη αδικία της εποχής µας και η µεγαλύτερη ανθρωπιστική πρόκληση που αντιµετωπίζουµε. Νοµίζω ότι ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, παρουσίασε εξαιρετικά γιατί συµβαίνει όλο αυτό: «Επειδή η ισότητα των φύλων είναι κατά κύριο λόγο ζήτηµα ισχύος. Αιώνες διακρίσεων και βαθιά ριζωµένης πατριαρχίας έχουν δηµιουργήσει µεγάλο χάσµα ισχύος µεταξύ των φύλων στις οικονοµίες, στα πολιτικά συστήµατα και στις επιχειρήσεις µας».

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

∆υστυχώς φαίνεται ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται έµφυλες διακρίσεις στην κυπριακή αγορά εργασίας. Η χώρα µας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις του Ευρωπαϊκού ∆είκτη για την Ισότητα των Φύλων, µε βαθµολογία 56,9 στα 100, 11 µονάδες χαµηλότερη από αυτήν της ΕΕ.

Από το 2010, έχουµε κάνει πρόοδο (η βαθµολογία της Κύπρου αυξήθηκε κατά 7,9 µονάδες), ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, κυρίως στους τοµείς της εξουσίας, όπου η Κύπρος σηµειώνει πολύ χαµηλές επιδόσεις σε σύγκριση µε τα άλλα κράτη-µέλη, και της πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Πιστεύω ότι τα κυριότερα εµπόδια στην καριέρα µιας γυναίκας είναι η εύρεση χρόνου για άλλες δραστηριότητες πέρα από τις επαγγελµατικές, οι οικογενειακές ευθύνες, η έλλειψη δικτύωσης, η έλλειψη ιδίων πόρων για εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και η έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων από τους εργοδότες για εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Θα αναφερθώ στο ζήτηµα του συνδυασµού µητρότητας και καριέρας. Καλώ τις γυναίκες όταν ξεκινούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα να µη σκέφτονται ότι µπορεί να οδηγηθούν στην έξοδο. Να µείνουν προσηλωµένες στον στόχο τους. Να έχουν ψηλά το αίσθηµα της αυτοεκτίµησης.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Πολλές γυναίκες έχουν βρεθεί σε θέση εξουσίας ή θέση λήψης αποφάσεων και έχουν αποδείξει ότι µπορούν να τα καταφέρουν. Εποµένως, αν δηµιουργήσουµε κατάλληλες συνθήκες συνδυασµού µητρότητας και εργασίας και παράλληλα συνεχίσουµε ακόµη πιο δυνατά να σπάµε τα δεσµά της πατριαρχίας, νοµίζω ότι υπάρχει πραγµατικό µέλλον για τη γυναίκα του αύριο.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

∆εν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στη µητέρα µου, µια γυναίκα η οποία κατάφερε να ισορροπήσει οικογένεια και καριέρα από πολύ µικρή. Με όλες τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, κράτησε την οικογένεια ενωµένη και µας έδωσε αξίες για να πορευθούµε και να χαράξουµε τη δική µας πορεία, ενώ βρίσκεται πάντα δίπλα µας.

Επαγγελµατικά, την Oprah Winfrey. Μια γυναίκα που ξεκίνησε από πολύ χαµηλά και είναι άξια θαυµασµού. Το δικό της µότο προσπαθώ να το υιοθετήσω κι εγώ: «Anything you can imagine you can create it».

*Group HR Director της Parimatch Tech

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ