H Στατιστική Υπηρεσία προσλαμβάνει προσωπικό

Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται στα €13.546, δηλαδή στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της κλίμακας Α1.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016) και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 4(2)(δ) που προνοεί για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, πιθανόν να προκύψει η πιο κάτω κατηγορία αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Στατιστική Υπηρεσία για τα έτη 2020 και 2021, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό.

Βοηθός Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες Υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών (Κλ. Α1)

Απαιτούμενα προσόντα:

α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα αποδεκτά τεκμήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Πλεονέκτημα θα αποτελεί:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών ( , κατά προτίμηση στη Στατιστική, Οικονομικά, Μαθηματικά, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οικονομετρία, Δημογραφία, Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research). Σημ.:

β) Πείρα σε απογραφική ή δειγματοληπτική έρευνα. Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα ακόλουθα: Ενεργούν ως απογραφείς για σκοπούς της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών, της Απογραφής Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, της Έρευνας Εργατικού Κόστους, της Έρευνας Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων, της Έρευνας Καινοτομίας και οποιασδήποτε άλλης έρευνας/εργασίας περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών.

Για τον σκοπό αυτό, επισκέπτονται νοικοκυριά, επιχειρήσεις και οργανισμούς και συμπληρώνουν ερωτηματολόγια και άλλα στατιστικά έντυπα. Ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία των υποψηφίων, ενδέχεται να τους ανατεθούν και καθήκοντα ελέγχου της εργασίας και καθοδήγησης προσωπικού.

Σημειώσεις:

α) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής απαιτείται όπως τα άτομα που θα επιλεγούν ταξιδεύουν και εκτός έδρας.

β) Η επιλογή των ατόμων θα γίνει σε σχέση με τις ανάγκες κατά επαρχία και οι υποψήφιοι να δηλώσουν την επαρχία προτίμησής τους στο ειδικό έντυπο αίτησης.

γ) Τα άτομα που θα επιλεγούν θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

2. Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται στα €13.546, δηλαδή στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της κλίμακας Α1, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, και σε αυτόν προστίθενται οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα.

3. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας θα είναι για χρονική περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε απογραφής ή έρευνας σε κάθε επαρχία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών αναμένεται να εργαστούν περίπου 1.100 άτομα για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021, για την Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων περίπου 200 άτομα για την περίοδο Δεκεμβρίου 2020-Απριλίου 2021, ενώ για άλλες έρευνες και εργασίες θα εργαστεί μικρότερος αριθμός ατόμων.

4. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 22602130 και 22602132. 2

5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο έναντι απόδειξης παραλαβής, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ή από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (www.cystat.gov.cy). Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να περιέχονται με ακρίβεια σε αυτό όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται με τα αναγκαία έγγραφα (αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως, αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.) ώστε να μπορεί να ληφθεί υπόψη η αίτηση.

6. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας, Μιχαήλ Καραολή, 1444 Λευκωσία (κτήριο Υπουργείου Οικονομικών, πρώτος όροφος) ή στα κατά τόπους γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Λεμεσός: Γλάδστωνος 84, Λάρνακα: Αγίων Αναργύρων 42, Πάφος: Νεόφυτου Νικολαΐδη, Κτήριο Γ, 2ος όροφος) ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020.

7. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ