«Καθάρισε» τον ισολογισμό της η Ελληνική παρά τις ζημιές του 2021

Σε απόσταση αναπνοής από τον μεσοπρόθεσμο της στόχο βρίσκεται η Ελληνική Τράπεζα, για μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (MEΧ) στο 3% του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Ζημιά €11,7 εκατομμυρίων, που σχετίζεται κυρίως με τις προβλέψεις του project Starlight, παρουσίασε για το 2021 η Ελληνική Τράπεζα, η οποία ωστόσο έκανε σημαντική πρόοδο στη μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό της και βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από τον μεσοπρόθεσμο της στόχο για μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (MEΧ) στο 3% του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), αναπροσαρμοσμένος για τη συναλλαγή πώλησης δανείων μεικτής αξίας €720 εκατ. αλλά και της απόκτησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB Bank υποχώρησε στο 3,6%, ενώ με την εισροή της δεύτερης μερίδας δανείων από την RCB αυτός θα υποχωρήσει στο 3,4% από 53% στο τέλος του 2017.

Πλέον η Ελληνική Τράπεζα στρέφει την προσοχή της στον σχέδιο μετασχηματισμού, με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της τράπεζας, Όλιβερ Γκάτζκε να αναδεικνύει τη μείωση του υψηλού δείκτη εξόδων / εσόδων ως κομβική. «Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας τόσο στην αύξηση των εσόδων από τόκους, μέσω νέων δανείων και μέσω της δημιουργίας διάφορων εσόδων, όσο και στη συγκράτηση όλων των λειτουργικών εξόδων», λέει.

Διαμηνύει, ωστόσο, ότι «ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του δείκτη εξόδων/ εσόδων είναι η συνολική μείωση του κόστους μισθοδοσίας με τις απαιτούμενες μειώσεις στον αριθμό του προσωπικού, αλλά και με πιο ορθολογικές αυξήσεις μισθών στο μέλλον».

Λέγοντας ότι «κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, για να συμφωνήσουμε σε μια αμοιβαία επωφελή συλλογική σύμβαση για το προσωπικό μας και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε την Τράπεζα σε μια σταθερή και βιώσιμη πορεία», ο Γερμανός επικεφαλής της Ελληνικής εκφράζει την ελπίδα ότι «η ηγεσία της Συντεχνίας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα επιδείξει μια εποικοδομητική στάση, προς όφελος των εργαζομένων μας». 

Η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε σε συμφωνία με την Pimco για το έργο «Starlight», που αφορούσε στην πώληση πακέτου ΜΕΧ €0,72 δισ. ΜΕΧ και του APS Debt Servicer, με θετικό αντίκτυπο περίπου 20 μονάδων βάσης στα κεφάλαιά της. Η συναλλαγή αυτή περιόρισε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα €650 εκατ. που αντιστοιχούν στο 10,9% των συνολικών δανείων, ενώ εξαιρουμένων των δανείων, που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων και αναπροσαρμοσμένος με την αγορά των δανείων από την RCB υποχωρεί στο 3,4%.

Οι κεφαλαιακοί δείκτες της τράπεζας στο τέλος του 2021 διατηρήθηκαν σε ψηλά επίπεδα, με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας και τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) στο 21,67% και 19,30%, αντίστοιχα, ενώ ο νέος δανεισμός για το 2021 διαμορφώθηκε στα €908 εκατ. σε σύγκριση με €1,04 το 2020. Εξάλλου, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο τέλος του 2021 αυξήθηκε περαιτέρω στο 499,5% σε σύγκριση με 477% στο τέλος του 2020, με το πλεόνασμα ρευστότητας το 2021 να ανέρχεται σε €6,4 δισ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2021 ανήλθαν σε €256,0 εκατ., μειωμένα κατά 10% σε σύγκριση με €285,5 εκατ. για το 2020, αντανακλώντας κυρίως τα χαμηλότερα έσοδα από τις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (μείωση των βασικών επιτοκίων δανεισμού) και τα χαμηλότερα έσοδα από τα κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα, μειώσεις οι οποίες καλύφθηκαν εν μέρει από τις συνεχιζόμενες μειώσεις του μέσου κόστους των καταθέσεων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για το 2021 μειώθηκε στο 1,52%, σε σύγκριση με 1,88% το 2020.

Μικρή μείωση, σε ποσοστό 3%, παρουσίασε σε ετήσια βάση το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων το 2021 και διαμορφώθηκε σε €103,0 εκατ. σε σύγκριση με €105,8 εκατ. το 2020, ενώ τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για το 2021 ανήλθαν σε €58,2 εκατ., αυξημένα κατά 1% σε σχέση με €57,6 εκατ. το 2020, αύξηση που οφείλεται κυρίως στα αυξημένα τραπεζικά δικαιώματα και προμήθειες το 2021 μετά την ανακοίνωση του αναθεωρημένου Καταλόγου Δικαιωμάτων και Χρεώσεων που τέθηκε σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2021, και την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Οι ζημιές απομείωσης το 2021 διαμορφώθηκαν στα €108,4 εκατ., οι οποίες σχετίζονται με το project Starlight.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αμετάβλητα παρέμειναν τα έξοδα του ομίλου το 2021, τα οποία ανήλθαν σε €263,5 εκατ. και σε σύγκριση με €264,0 εκατ. το 2020. Τα έξοδα προσωπικού για το 2021 ανήλθαν σε €133,7 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 51% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (50% το 2020). Σε σύγκριση με €131,1 εκατ. το 2020, τα έξοδα προσωπικού για το 2021 σημείωσαν αύξηση ύψους 2%.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το 2021 διαμορφώθηκε στο 73%, σε σύγκριση με 67% για το 2020 , ωθούμενος ανοδικά από τη μείωση στα συνολικά καθαρά έσοδα.

Στο τέλος του 2021, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε €18,8 δισ., και αυξήθηκε κατά 19% σε σύγκριση με €15,9 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, κυρίως λόγω της αύξησης στα μετρητά και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες πρωτίστως ως αποτέλεσμα του νέου δανεισμού σε Στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ/TLTROs) της ΕΚΤ.

Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 31 Δεκεμβρίου 2021  ανήλθαν σε €5.952 δις., σημειώνοντας μείωση 12% σε σύγκριση με €6,8 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με τον δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις να υποχωρεί στο 38,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 σε σύγκριση με 43% στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Εξάλλου, το απόθεμα ακινήτων της τράπεζας στο τέλος του 2021, τα οποία ως επί το πλείστον προέκυψαν από διακανονισμό χρεών των πελατών, ανήλθαν σε €169,4 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 σε σύγκριση με €208,4 εκατ. στο τέλος του 2021. Οι προσθήκες ανήλθαν σε €18,7 εκατ. και πωλήσεις σε €44,2 εκατ., όπως αναφέρεται.

Το σύνολο των επενδύσεων σε χρεόγραφα ανήλθε σε €4.463 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: €5.024 εκατ.), μειωμένο κατά 11% και αντιπροσώπευε το 24% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2020: 32%). Τα Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα και Γραμμάτια που ο Όμιλος είχε στην κατοχή του στις 31 Δεκεμβρίου 2021 μειώθηκαν σε €1.485 εκατ.  παρουσιάζοντας μείωση 39% σε σύγκριση με €2.443 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ