Ελληνική Τράπεζα: Κλείδωσαν οι μεγαλομέτοχοι (Λίστα)

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου €150 εκ.

Επιτυχής άντληση κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους ύψους €150 εκ., ενισχύοντας τους ενδεικτικούς δείκτες Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) και Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 18,2% και 20,9%, αντίστοιχα.

•    €100 εκ. μέσω εξασφαλισμένης Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης
•    €50 εκ. μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας, Γιάννης Μάτσης, ανέφερε τα ακόλουθα για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:

«Είμαστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και τη συνολική υποστήριξη των υφιστάμενων και νέων μετόχων της Εταιρείας, πιστοποιώντας έτσι την εμπιστοσύνη τους προς εμάς. Η σημαντικά βελτιωμένη κεφαλαιακή μας θέση υποστηρίζει τη γρηγορότερη υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου και εδραιώνει τη θέση της Εταιρείας ως ηγετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο νησί, ικανό να υποστηρίξει τις προοπτικές των Κυπριακών νοικοκυριών και επιχειρήσεων όπως και την περεταίρω ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας».  

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €150 εκ., σε συνέχεια της ανακοίνωσης της, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 20191.

Διαβάστε ακόμα: Κλείνει το πάζλ των μεγαλομετόχων της Ελληνικής Τράπεζας

Συμπεριλαμβανομένης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €150 εκ., ο ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (και οι δύο με μεταβατικές Διατάξεις) υπολογίζονται σε 17,8% και 20,4%, αντίστοιχα, μετά από τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.

Η επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας παρέχει αριθμό στρατηγικών πλεονεκτημάτων συμπεριλαμβανομένων:

• Ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της Εταιρείας μετά την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, η οποία επέτρεψε στην Εταιρεία να έχει ηγετική θέση στον τομέα της λιανικής τραπεζικής στην Κύπρο,
• Στηρίζει το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και παρέχει περισσότερες επιλογές για γρηγορότερη αντιμετώπιση των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων,
• Διευκολύνει και βελτιώνει την πρόσβαση στις χρηματαγορές, και
• Ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών στην Εταιρεία.

Λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, οι μέτοχοι που αναμένεται να κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

• Wargaming Group Ltd 20,61%
• Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ 18,42%
• Poppy Sarl 17,30%
• Third Point Hellenic Recovery Fund LP 12,59%
• 7Q Financial Services Ltd 9,99%