Ζητείται τεχνικός στο Δήμο Λευκωσίας με μισθό €15.109

Η Θέση είναι ορισμένου χρόνου. 

Η Τριμελής Επιτροπή του Δήμου Λευκωσίας για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λευκωσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), είναι πιθανόν να προκύψει η ανάγκη για απασχόληση Τεχνικών καθορισμένης διάρκειας, για περίοδο ενός έτους, με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος.

Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α2, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται σε €15109.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
1. Βοηθά ή και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:

1.1 Το χειρισμό και έλεγχο αιτήσεων για άδειες ανάπτυξης που υποβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία (πολεοδομικές, οικοδομικές, τελικές εγκρίσεις, διαιρέσεις οικοδομής κλπ), τη διεξαγωγή ερευνών και επισκοπήσεων, τη συλλογή, ταξινόμηση και καταχώρηση στοιχείων σχετιζόμενων με τον κλάδο του, για εφαρμογή του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και Κανονισμών και των περί Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμών ή άλλης νομοθεσίας.
1.2 Την εξέταση παραπόνων του κοινού σε θέματα που αφορούν τον κλάδο.
1.3 Bοηθά στην τήρηση πρακτικών Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων, διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
1.4 Συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Προϊστάμενό του.
1.5 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

2. Απαιτούμενα προσόντα:
2.1
Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική,
2.2 Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Τεχνικού Βοηθού Δομικών Έργων ή Σχεδιαστή (ή απολυτήριο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ο συνδυασμός του οποίου να περιλαμβάνει Τεχνικό Σχέδιο).
2.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
2.4 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
2.5 Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

Σημ.: H πολύ καλή γνώση Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο ειδικό έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy, ή από το Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου, οδός Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία.

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα του Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Λευκωσίας 22797222, 22797253, 22797254, 22797258.

6. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, αναλυτική κατάσταση μαθημάτων, κ.ά). Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

7. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

8. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν είτε ιδιοχείρως στο Γραφείο Υποδοχής Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08:00 – 15:00, ή με συστημένη επιστολή μέσω Ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Γραφείο Υποδοχής, Δήμος Λευκωσίας, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου - Θέση Τεχνικού».

9. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 1 η Μαρτίου 2019, ώρα 15:00. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω Ταχυδρομείου είναι η Παρασκευή, 1 η Μαρτίου 2019 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ