Θέση ακαδημαϊκού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Στο τμήμα πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος. 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) αποτελεί ένα από τα τέσσερα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου που δημιουργήθηκε το 2002. Από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα, το Τμήμα έχει αναπτυχθεί γρήγορα, και συνεχίζει να αναπτύσσεται, με την πρόσληψη νέων μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού και τον αυξανόμενο αριθμό εισερχόμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναπτυξιακής φάσης, δημιουργήθηκε η απαραίτητη εργαστηριακή και πληροφορική υποδομή για την υποστήριξη της αποστολής να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα στους φοιτητές.

Στην τελευταία διεθνή αξιολόγηση των Times Higher Education World University Rankings το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στα κορυφαία 200 πανεπιστήμια της Ευρώπης ενώ ο αριθμός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ευρώπη υπερβαίνει τις 6000. Το Τμήμα θα φιλοξενηθεί στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής που θα αποτελούν με την ολοκλήρωσή τους το μεγαλύτερο κτίριο για την εκπαίδευση και την έρευνα στην ιστορία της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το Τμήμα ΠΜΜΠ, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/ cee/el

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Παράκτια Μηχανική» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures.

Tα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με τη βαθμίδα, αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του προσληφθέντα καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την Ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών. Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θα θέσει τα δικά του κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας που απαιτείται.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού), που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση, με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε:

Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14)    €58,296.21 - €78,619.65
Λέκτορας                      (Κλίμακα Α12-Α13)    €44,309.63 - €72,101.30

Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα, σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

1.    Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά ή στα τουρκικά.
2.    Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.
3.    Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.
4.    Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
5.    Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
6.    Ανασκόπηση Ερευνητικού Έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 3 σελίδες) στα ελληνικά ή στα τουρκικά.
7.    Ανασκόπηση Ερευνητικού Έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 3 σελίδες) σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.
8.    Κατάλογος Δημοσιεύσεων.
9.    Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις, οι οποίες θα υποβληθούν η κάθε μία ως ξεχωριστό αρχείο). Η υποβολή αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων είναι προαιρετική για τη βαθμίδα του Λέκτορα.
10.    Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών που θα ειδοποιηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών, μέχρι και 7 ημέρες μετά τη λήξη της προθε - σμίας υποβολής αιτήσεων.

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-9 θα πρέπει να ανεβούν το καθένα ως ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο δεν είναι αποδεκτές.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (+357 22894189/55) ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (+357 22892200/2249).
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ