Κενή θέση Διευθυντή της ΑνΑΔ με μισθό μέχρι €80.427

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μιας κενής θέσης Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού.Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι A15(i) : €64.708,38 – 67.328,20 – 69.948,01 – 72.567,83 – 75.187,64 – 77.807,45 – 80.427,27. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία.

Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

1. Βοηθεί το Γενικό Διευθυντή στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της Αρχής καθώς και στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

2. Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, προγραμματισμό, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία μιας από τις Διευθύνσεις της Αρχής.

3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό τούτων: Οικονομικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Στατιστική, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management), Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research), Μηχανική, Θετικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία ή σε άλλο θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Αρχής που θα κριθεί κατάλληλο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής. (Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2. Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ή/και οικονομικής ή/και βιομηχανικής ανάπτυξης ή/και διοίκησης από την οποία πενταετής τουλάχιστον διοικητική πείρα.

3. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Αρχής νομοθεσίας, της αγοράς εργασίας, ή/και της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Κύπρου, ή/και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική, διευθυντική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

6. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο Β.1. πιο πάνω αποτελεί πλεονέκτημα.

Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Ο κάτοχος θέσης Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού τοποθετείται ή μετακινείται σε μια από τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού (΄Ερευνα και Προγραμματισμός ή Υπηρεσίες Κατάρτισης) της Αρχής.

2. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

3. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από ενδιαφερομένους μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019, στο έντυπο της Αρχής «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ» που είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Αρχής καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αρχής www.anad.org.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και να παραδίδονται στα Γραφεία της στην Οδό Αναβύσσου 2 στον Στρόβολο ή να  αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην Ταχυδρομική Θυρίδα 25431, 1392 Λευκωσία ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22496949.

4. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση. (Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

5. Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, θα πρέπει να υπογράψουν τη δήλωση αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συνοδεύει την αίτηση διορισμού. Σε περίπτωση μη υπογραφής της εν λόγω δήλωσης η αίτηση δεν θα εξετάζεται.

Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Αρχή παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.anad.org.cy.

6. Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή της γνώσης των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής, στα τηλέφωνα 22390309 και 22390321.