Κομισιόν: Χρηματοδότηση €38,3 εκ. για εκσυγχρονισμό της κυπριακής αλιείας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Πρόγραμμα ύψους 38,3 εκατομμυρίων ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) για την Κύπρο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της πολιτικής της ΕΕ για τα τρόφιμα («Από το αγρόκτημα στο πιάτο») και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.

«Το πρόγραμμα θα συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής στη Μεσόγειο και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στηρίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την κερδοφορία του κλάδου», δήλωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους.

Η συνεισφορά της ΕΕ αφορά το Κυπριακό Πρόγραμμα Αλιείας για την περίοδο 2021 - 2027, το οποίο συνολικά ανέρχεται σε 54,7 εκατομμύρια ευρώ μαζί με την χρηματοδότηση από τον κυπριακό κρατικό προϋπολογισμό. Η υιοθέτηση του προγράμματος έρχεται μετά από την υιοθέτηση της εταιρικής συμφωνίας 2021 - 2027 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος θα στηριχθούν οι επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια, η υγεία, η υγιεινή καθώς οι συνθήκες εργασίας, κατά τρόπο που θα βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση και την εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Επίσης, η χρηματοδότηση θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη και τη χρήση εργαλείων πληροφορικής για καλύτερη διαχείριση και έλεγχο της αλιείας, μέτρο που θα βοηθήσει την Κύπρο να συμμορφωθεί με την υποχρέωση εκφόρτωσης (που αφορά το τέλος της πρακτικής της απόρριψης αλιευμάτων μέσω της προώθησης πιο επιλεκτικών πρακτικών αλιείας).

Όσον αφορά τις επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, στόχος είναι η διαφοροποίηση των εκτρεφόμενων ειδών ώστε να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του συγκεκριμένου τομέα.

Το πρόγραμμα θα στηρίξει ακόμα τους στόχους της Στρατηγικής Βιοποικιλότητας για το 2030 και αυτούς του Κυπριακού Πλαισίου Δράσης Προτεραιότητας, μέσω δράσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον όπως η διαχείριση των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, η παρακολούθηση των παράκτιων οικοτόπων και ειδών και η προώθηση της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης για θέματα που σχετίζονται με τις Οδηγίες περί οικοτόπων και περί πτηνών.

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ