Κλείνει η δημόσια πρόσβαση στο Κυπριακό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Ήταν θέμα χρόνου όπως αποκάλυψε το Economy Today τις προηγούμενες μέρες να κλείσει η δημόσια πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του Economy Today και ο Έφορος Εταιρειών μετά την δικαστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προηγούμενης Τρίτης 22 Νοεμβρίου κλείνει τη δημόσια πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

H Κύπρος ακολουθεί την απόφαση μετά το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία και την Μάλτα.

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι στη βάση σχετικής Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ημερ. 22/11/2022, στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-37/20 και C-601/20, αναστέλλεται από τις 23/11/2022, η πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για το ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με την πιο πάνω Απόφαση του ΔΕΕ, το άρθρο 1, σημείο 15, στοιχείο γ’ της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, με το οποίο παρέχεται πρόσβαση στο ευρύτερο κοινό στις πληροφορίες σχετικά με τους Πραγματικούς Δικαιούχους νομικής οντότητας, είναι ανίσχυρο εφόσον συνιστά σοβαρή επέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία κατοχυρώνονται αντιστοίχως στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σχετική πληροφόρηση προς τις αρμόδιες και εποπτικές αρχές και τη Μονάδα, ως αναφέρονται στην Οδηγία Κ.Δ.Π. 112/2021 άρθρο 12 και στην τροποποιητική Οδηγία Κ.Δ.Π. 116/2022 θα συνεχίσει να παρέχεται με την ισχύουσα διαδικασία, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η σχετική πληροφόρηση προς τις υπόχρεες οντότητες θα παρέχεται με την ισχύουσα διαδικασία προσκομίζοντας επιπρόσθετα Υπεύθυνη Δήλωση προς επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων ζητούνται στα πλαίσια της λήψης των μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Νοείται ότι, η υποχρέωση των εταιρειών και συνεταιρισμών να υποβάλλουν και να επικαιροποιούν τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων δεν επηρεάζεται από τα πιο πάνω και εξακολουθεί να υφίσταται, αναφέρει η ανακοίνωση τελειώνοντας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ