Ελένη Κωνσταντίνου - Πρόεδρος CFA Society Cyprus

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΛΜΑ και να µη διστάζει να αναλαµβάνει ευθύνες, υπογραµµίζει η κ. Ελένη Κωνσταντίνου.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Είναι γεγονός πως έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος, παρ’ όλ’ αυτά τα στερεότυπα εξακολουθούν να διαµορφώνουν συνειδήσεις και να επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τη γυναίκα, διαιωνίζοντας έτσι λανθασµένες σχέσεις εξουσίας.

Οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων εξακολουθούν να έχουν µεγάλη επιρροή στην κατανοµή των ρόλων στο σπίτι, στη δουλειά και στην κοινωνία, µε τις γυναίκες να εξακολουθούν να φέρουν δυσανάλογο µερίδιο του φορτίου. Αυτό επιβάλλει φραγµό στην επίτευξη της ισότητας και περιορίζει το φάσµα των επιλογών απασχόλησης των γυναικών, εµποδίζοντάς τις να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους ως οικονοµικοί φορείς.

 

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Αν και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες γυναίκες ξεχωρίζουν στον επαγγελµατικό στίβο, µόλις το 29,5% στην Ευρώπη και το 11,5% στην Κύπρο συµµετέχουν σε διοικητικά συµβούλια µεγάλων εισηγµένων εταιρειών. Αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη «γυάλινης οροφής» που δυσχεραίνει την ανάδειξη των γυναικών σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών προαγωγής. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προαγωγή γυναικών σε ηγετικές θέσεις δηµιουργεί περισσότερα σύγχρονα πρότυπα και λειτουργεί ως έναυσµα για τη διεκδίκηση τέτοιων θέσεων από νεαρές γυναίκες.

 

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Μια επιτυχηµένη επαγγελµατική σταδιοδροµία απαιτεί θυσίες, ανεξαρτήτως φύλου. Για τις γυναίκες ειδικότερα, τα εµπόδια είναι ακόµα πιο ισχυρά, παρά το γεγονός ότι δεν στερούνται γνώσης, ικανότητας ή δεξιοτήτων, αφού δεν έχουν τον χρόνο ή το κίνητρο για να αφιερωθούν στην επαγγελµατική ανέλιξή τους, λόγω της ανάγκης για εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Σε πολλές περιπτώσεις, η επαγγελµατική επιτυχία µιας φιλόδοξης και αποφασισµένης γυναίκας προϋποθέτει, συγκριτικά µε έναν άντρα, µεγαλύτερη προσπάθεια και δυσανάλογο προσωπικό κόστος.

 

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Να µη διστάσει να αναλάβει ευθύνες και προκλήσεις. Να παραµένει ανθεκτική, επίµονη και προσηλωµένη στη βελτίωση και εξέλιξή της. Οι αποτυχίες και οι απογοητεύσεις θα υπάρξουν, οπότε είναι σηµαντικό να µετατρέπονται σε γνώση και εµπειρία. Τέλος, µια γυναίκα θα πρέπει να τολµά να διαπραγµατεύεται την αµοιβή της, έτσι ώστε να επικοινωνεί και στους άλλους ότι γνωρίζει την αξία της.

 

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Παρόλο που εντείνονται οι προσπάθειες για ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της γυναίκας στον χώρο εργασίας, εξακολουθούν να υπάρχουν νοµοθετικά κενά όσον αφορά την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου. Η κατάργηση των στερεοτύπων πρέπει να ξεκινά από τη νεαρή ηλικία, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα σχολεία που να καλλιεργούν τον σεβασµό και την ισότητα. Επίσης, υπάρχει ανάγκη για µακροπρόθεσµες στρατηγικές µε σκοπό τον συνδυασµό της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, µέσω διευκολύνσεων και προώθησης οικονοµικών και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτωµένων. Αναγκαία είναι, επίσης, και η δυνατότητα κατάρτισης των γυναικών σε όλα τα στάδια της καριέρας τους, ενθαρρύνοντας έτσι την ενεργή συµµετοχή και επανένταξή τους στην εργασία όπου χρειάζεται.

 

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Θαυµάζω κάθε γυναίκα που πρωτοστατεί στον τοµέα της, που εργάζεται σκληρά και µε ενθουσιασµό για να πετύχει τους στόχους της και που παραµένει συνεπής σε όλους τους ρόλους και ιδιότητές της, χωρίς να µπαίνει σε στεγανά τα οποία ανατροφοδοτούν αναχρονιστικά στερεότυπα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ