Τα εργασιακά δικαιώματα πρέπει να διασφαλίζονται

Η κ. Μαρία Παπακώστα αναφέρεται σε δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν από την πολιτεία για στήριξη των εργαζοµένων γυναικών.

Της Μαρίας Παπακώστα*

ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ούτως ώστε να µην υπάρχει εκµετάλλευση και διάκριση. Με αυτό το µήνυµα, η κ. Μαρία Παπακώστα αναφέρεται σε δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν από την πολιτεία για στήριξη των εργαζοµένων γυναικών.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Το θέµα των διακρίσεων ανάµεσα στα δύο φύλα υφίσταται ακόµη, σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί δυστυχώς υπάρχουν παγιωµένες αντιλήψεις, όχι µόνο εντός του επιχειρηµατικού χώρου, αλλά και στην κοινωνία και στους θεσµούς της γενικότερα. Αν και έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος, υπάρχει ακόµη πολύς δρόµος για την εξάλειψη των διακρίσεων.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Αναφερόµενη στο γραφείο µας, στην KPMG, ποτέ δεν ένιωσα διάκριση για το οτιδήποτε: είτε για να µπορέσω να αναλάβω ευθύνες και νέες προκλήσεις, είτε δύσκολους πελάτες. ∆ιαχρονικά, µετρούσαν και µετρούν τα άτοµα, οι ικανότητες και ο επαγγελµατισµός τους, και όχι επιµέρους χαρακτηριστικά, όπως το φύλο.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Μια γυναίκα έχει πολλαπλούς ρόλους στην καθηµερινότητά της. Ωστόσο, στερεότυπα και προκαταλήψεις, αλλά και η οργανωσιακή κουλτούρα του οργανισµού εργοδότησής της, πιθανόν να αποτελέσουν εµπόδια για την επαγγελµατική της σταδιοδροµία. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παραδοσιακά ανδροκρατούµενων χώρων εργασίας, µια γυναίκα θα συναντήσει αρκετές φορές την αµφισβήτηση. Φυσικά, η µεγαλύτερη πρόκληση –δεν θα έλεγα όµως ότι αποτελεί εµπόδιο– είναι να βρει τη σωστή ισορροπία της επαγγελµατικής ζωής µεταξύ αυτών των ρόλων.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Οι προκλήσεις είναι πολλές, οι πρακτικές δυσκολίες ακόµα περισσότερες, αλλά να έχει πίστη στον εαυτό της και προσήλωση στους στόχους της. Εξάλλου, όσοι στόχευσαν για το φεγγάρι βρέθηκαν κάπου ανάµεσα στα αστέρια.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Η εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των εργαζοµένων γυναικών, όπως επίσης η βελτίωση και η κατοχύρωση της θέσης της γυναίκας στον οργανισµό εργοδότησης, πρέπει να είναι στις προτεραιότητες της πολιτείας.

Για τις εγκυµονούσες γυναίκες, ο νόµος περί προστασίας της µητρότητας του 1997 αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την προστασία τους. Επίσης, η αύξηση της άδειας µητρότητας, η οποία πρόσφατα έχει προωθηθεί, είναι ένα σηµαντικό βήµα προς την αναγνώριση της σηµαντικότητας του ρόλου της γυναίκας, ως εργαζόµενης αλλά και ως µητέρας. Οι εργαζόµενες γυναίκες, όπως και όλοι οι εργαζόµενοι, πρέπει να τυγχάνουν προστασίας από το κράτος αλλά και από τους οργανισµούς στους οποίους βρίσκονται. Ιδιαίτερα τα εργασιακά δικαιώµατα πρέπει να διασφαλίζονται, ούτως ώστε να µην υπάρχει εκµετάλλευση και διάκριση.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Η αλήθεια είναι ότι θαυµάζω πολλές γυναίκες, την καθεµιά για διαφορετικά πράγµατα. ∆εν έχω κάποια συγκεκριµένη γυναίκα ως πρότυπο, εντούτοις θαυµάζω τις γυναίκες οι οποίες καθηµερινά αγωνίζονται σκληρά για να κυνηγήσουν τους στόχους και τα όνειρά τους, ενώ παράλληλα το φιλανθρωπικό τους έργο είναι αξεπέραστο.

*∆ιοικητική Σύµβουλος,  Head of Clients & Markets, KPMG Κύπρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ