Σωρεία παραβάσεων και καθυστερήσεων στο Τμήμα Φορολογίας

Τι εντόπισε ο Γενικός Ελεγκτής σε σχέση με φορολογικά ζητήματα.

Περιπτώσεις σύμφωνα με τις οποίες εταιρείες με κύκλο εργασιών για σκοπούς έμμεσης φορολογίας, ο οποίος δεν δηλώθηκε για σκοπούς Άμεσης Φορολογίας ή είναι μεγαλύτερος από αυτόν που δηλώθηκε για Άμεση Φορολογία, εντοπίζει στη νέα έκθεσή της για το Τμήμα Φορολογίας για το έτος 2016 η Ελεγκτική Υπηρεσία.  

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της έκθεσης, στη βάση των ευρημάτων η Υπηρεσία με επιστολή της ημερ. 24.8.2017 ζήτησε από το Τμήμα την υποβολή στοιχείων αναφορικά με όλα τα νομικά πρόσωπα με ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €100.000 - €1.300.000 και όλα τα φυσικά πρόσωπα με ετήσιο κύκλο εργασιών €90.000 και άνω, σε οποιοδήποτε έτος της περιόδου 2011 - 2015.

Σκοπός της Υπηρεσίας είναι να προβεί σε αντιπαραβολή των στοιχείων που υπάρχουν στα συστήματα του Τμήματος Φορολογίας και τα οποία αφορούν σε άμεση και έμμεση φορολογία, και εντοπισμός τυχόν περιπτώσεων φοροδιαφυγής.

Η πιο πάνω επιστολή δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2018) από το Τμήμα, ούτε και έχουν προσκομιστεί στην Υπηρεσία μας οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία. Παραδείγματα:

Ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ

Για παράδειγμα, από δειγματοληπτικό έλεγχο σε ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ διαπιστώθηκε ότι το συνολικό ποσό του κύκλου εργασιών που δεν δηλώθηκε στο ΤΕΠ, ενώ δηλώθηκε στο Φ.Π.Α. και αφορά στην περίοδο 2006 - 2015, φαίνεται να ανέρχεται περίπου στα €10,3 εκ.

Επίσης, εντοπίστηκαν ΙΚΤΕΟ για τα οποία ο κύκλος εργασιών που υπολογίστηκε από την Υπηρεσία, βάσει στοιχείων που αφορούν σε τεχνικούς ελέγχους/επανελέγχους, δεν δηλώθηκε στο Τμήμα Φορολογίας για σκοπούς φόρου εισοδήματος.

 Χαρακτηριστική περίπτωση, εταιρεία "Α" δεν φαίνεται να υπέβαλε δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2011 - 2015 με αποτέλεσμα να μην δηλωθεί στο Τμήμα για σκοπούς φόρου εισοδήματος κύκλος εργασιών ύψους €363.961, ο οποίος ωστόσο, φαίνεται να δηλώθηκε στο Τμήμα για σκοπούς Φ.Π.Α. και αφορά στην ίδια περίοδο.

Επίσης, συγκεκριμένη εταιρεία "Β", η οποία ανήκει σε μέτοχο της εταιρείας "Α", δεν φαίνεται να δήλωσε για σκοπούς φόρου εισοδήματος κύκλο εργασιών ύψους €2,2 εκ. που αφορά στην περίοδο 2012 - 2015 και ο οποίος φαίνεται να δηλώθηκε στο Τμήμα για σκοπούς Φ.Π.Α. Επίσης, φυσικό πρόσωπο δεν δήλωσε στο Τμήμα Φορολογίας για σκοπούς φόρου εισοδήματος κύκλο εργασιών συνολικού ποσού ύψους €773.015 που αφορά στην περίοδο 2005 – 2015 το οποίο ωστόσο, δηλώθηκε στο Τμήμα για σκοπούς Φ.Π.Α.

Ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Ινστιτούτων Γυμναστικής.

Από δειγματοληπτικό έλεγχο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες γυμναστικής παρατηρήθηκε ότι για 20 υπό εξέταση εταιρείες, το συνολικό ποσό του κύκλου εργασιών που δεν δηλώθηκε για σκοπούς φόρου εισοδήματος (Άμεση Φορολογία), ενώ δηλώθηκε για σκοπούς Φ.Π.Α. (Έμμεση Φορολογία) και αφορά στην περίοδο 2005 - 2015, ανέρχεται περίπου στα €20,1 εκ.

Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις γυμναστηρίων, τα οποία παρόλο ότι από τις επιτόπιες επισκέψεις που διενεργήθηκαν από Λειτουργούς του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) την περίοδο 2012 - 2016 φαίνεται να λειτουργούν, εντούτοις στον Έφορο Εταιρειών παρουσιάζονται ότι έχουν διαγραφεί ή/και σύμφωνα με τα μηχανογραφικά συστήματα του ΤΕΠ και Φ.Π.Α., είναι άγνωστοι στο Τμήμα Φορολογίας ή/και δεν υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις.

 Επίσης, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου φορολογούμενοι ενέγραψαν επ΄ ονόματί τους κινητή ή/και ακίνητη περιουσία πριν την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση ή/και η οποία φαίνεται να μην δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Για παράδειγμα, δύο συγκεκριμένα γυμναστήρια, τα οποία δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό, ανήκουν στις εταιρείες "Α" και "Β", με την εταιρεία Β να είναι αποκλειστικός μέτοχος της εταιρείας Α. Σύμφωνα με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος της εταιρείας "Α" που αφορούσαν στην περίοδο 2008 - 2014, ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε €1.782.514.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν από την εταιρεία για την ίδια περίοδο, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε €3.402.053. Ομοίως, η εταιρεία "Β" δήλωσε στο φόρο εισοδήματος κύκλο εργασιών για την ίδια περίοδο €361.469 και στο ΦΠΑ δήλωσε €4.828.688. Άλλη εταιρεία, η "Γ", δεν υπέβαλε δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 1998 – 2015, σε αντίθεση με τη νομοθεσία.

Με βάση πληροφορίες από το Σύστημα Φ.Π.Α., που αφορούν στις δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν στο Τμήμα για την περίοδο 1998 - 2015, ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε €2.44 εκ. Όσον αφορά στους μετόχους της εταιρείας "Γ" αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση ενός εκ των δύο μετόχων για το έτος 2015, το σύνολο των εισοδημάτων του ανήλθε σε €14.400. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΤΟΜ, ο φορολογούμενος είναι ιδιοκτήτης δύο οχημάτων πολυτελείας.

Επιπρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες

Η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι δέκτης πολλών καταγγελιών που αναφέρονται σε ενδεχόμενη διάπραξη φοροδιαφυγής. Σε αρκετές περιπτώσεις η φορολογική διερεύνηση που διενεργείται καταδεικνύει εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται καταγγελία που λήφθηκε στην Υπηρεσία στις 22.4.2015, η οποία στη συνέχεια παραπέμφθηκε στο Τμήμα Φορολογίας για σχετική διερεύνηση. Στην υπό αναφορά καταγγελία διατυπώνονται ισχυρισμοί για ατασθαλίες που γίνονταν την περίοδο 2009 - 2013 σε συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και στις συνδεδεμένες με αυτό ασφαλιστικές εταιρείες, με στόχο την αποφυγή καταβολής Φ.Π.Α.

Ο Έφορος, τον Μάιο 2017 είπε ότι η συγκεκριμένη καταγγελία εξετάζεται και ενόψει του κινδύνου παραγραφής του χρονικού πλαισίου εντός του οποίου το Τμήμα δύναται να εκδώσει βεβαίωση φόρου, το Τμήμα προχώρησε σε έκδοση βεβαίωσης φόρου για τις φορολογικές περιόδους 1.9.2010 - 30.11.2010 και 1.12.2010 - 28.2.2011 για ποσό ύψους €3,48 εκ. και €3,73 εκ., αντίστοιχα.

Ανέφερε επίσης ότι λόγω μη προσκόμισης στοιχείων στο Τμήμα και για αποφυγή του κινδύνου παραγραφής του χρονικού πλαισίου εντός του οποίου το Τμήμα δύναται να εκδώσει βεβαίωση φόρου, το Τμήμα προτίθεται να εκδώσει νέα βεβαίωση φόρου για την περίοδο 2011 – 2013. Τον Φεβρουάριο 2018 ο Έφορος πληροφόρησε την Υπηρεσία ότι το Τμήμα έχει προβεί σε τέσσερις, συνολικά, διαδοχικές βεβαιώσεις φόρου με την τελευταία να έχει εκδοθεί στις 13.9.2017 και το συνολικό ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε ανέρχεται σε €29,5 εκ. και πρόσθεσε ότι επί όλων των βεβαιώσεων έχει υποβληθεί ένσταση.

Άλλη περίπτωση αφορά σε καταγγελία που στάλθηκε προς τον Έφορο με κοινοποίηση στην Υπηρεσία στις 13.9.2017 στην οποία αναφέρεται ότι συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο απέκρυψε από το Τμήμα φορολογητέο εισόδημα ύψους €800.000 που εισέπραξε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2015.

Τον Σεπτέμβριο 2017 η Υπηρεσία απέστειλε την εν λόγω καταγγελία στον Έφορο. Ο Έφορος πληροφόρησε ότι ζήτησε την υποβολή στοιχείων, ο φορολογούμενος δεν συμμορφώθηκε και το Τμήμα επέβαλε τον Απρίλιο 2018 φορολογία σε εισόδημα ύψους €800.000 από την οποία προέκυψε φόρος ύψους €296.974, για την οποία τον Μάιο 2018 υποβλήθηκε σχετική ένσταση.

Άλλη περίπτωση αφορά σε ανώνυμη καταγγελία που λήφθηκε στην Υπηρεσία μας εναντίον συγκεκριμένου κοινοτάρχη. Σχετικά αναφέρεται ότι από προκαταρκτική διερεύνηση της Υπηρεσίας προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι ο φορολογούμενος ενδεχομένως να μην δηλώνει στο Τμήμα τα εισοδήματα του από το Γενικό Λογιστήριο, τα οποία για την περίοδο 2008 - 2013 ανέρχονταν σε €58.825 καθώς και ενδεχόμενο εισόδημα από την ενοικίαση εμπορικού ακινήτου.

Η Υπηρεσία ενημέρωσε τον Έφορο Φορολογίας. Ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα επέβαλε αναθεωρημένες φορολογίες για τα έτη 2008 - 2014 που αφορούν σε εισοδήματα από το Γενικό Λογιστήριο και φορολογίες από ενοίκια για τα έτη 2006 και 2010, από τις οποίες το Τμήμα εισέπραξε ποσό ύψους €22.000 περίπου. Ανέφερε επίσης ότι το Τμήμα επέβαλε αναθεωρημένες φορολογίες φόρου εισοδήματος που αφορούν σε εισοδήματα από ενοίκια για την περίοδο 2007 - 2014 (εξαιρουμένου του 2010) και φορολογίες έκτακτης εισφοράς για την άμυνα, για τα έτη 2006-2014 για τις οποίες υποβλήθηκαν ενστάσεις.

Άλλη περίπτωση αφορά σε ανώνυμη καταγγελία η οποία λήφθηκε από την Υπηρεσία στις 6.11.2015 και αφορά σε δυο συγκεκριμένες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με την καταγγελία, "κτίζουν διαμερίσματα για πώληση στην περιοχή Αγλαντζιάς και στο τέλος τα ενοικιάζουν αντί να τα πωλούν επωφελούμενοι το Φ.Π.Α.". Η καταγγελία αποστάληκε στον Έφορο Φορολογίας. Ο Έφορος, τον Οκτώβριο 2017, απάντησε ότι προέκυψε, συνολική βεβαίωση φόρου ύψους €27.239 η οποία εξοφλήθηκε από το υπάρχον πιστωτικό υπόλοιπο.

Φορολογική διερεύνηση συγκεκριμένου ιατρού που εργοδοτείτο στο Δημόσιο.

Για συγκεκριμένη περίπτωση ιατρού, ο οποίος έχει ήδη αφυπηρετήσει από το Δημόσιο, η Ελεγκτική Υπηρεσία με επιστολή ημερομηνίας 7.11.2016 ζήτησε από το Τμήμα Φορολογίας όπως γίνει φορολογική διερεύνηση για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως αυτή αναφέρεται σε σχετική επιστολή της Αστυνομίας Κύπρου ημερ. 24.10.2016. Στις 2.11.2017 ο Έφορος απάντησε ότι στις 20.10.2017 ζητήθηκαν κεφαλαιουχικές καταστάσεις και ανάλυση καταστάσεων τραπεζικών λογαριασμών για την περίοδο από 1.1.2005 - 31.12.2015 για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισήμανε στον Έφορο ότι παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Έφορος ανέφερε ότι η καθυστέρηση μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα μόνο αν παραγράφεται κάποια χρονική περίοδος για επιβολή φορολογίας που δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση ή αν θα έπρεπε να γίνει επιτόπιος αιφνιδιαστικός έλεγχος στον φορολογούμενο. Πρόσθεσε επίσης ότι με βάση την ενδεικνυόμενη ανάλυση κινδύνου εξετάστηκαν, κατά προτεραιότητα, πιο σημαντικές καταγγελίες.

Η Υπηρεσία, σύμφωνα με την έκθεση, δεν συμφωνεί με τη θέση αυτή αφού, ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων σε δημόσιο υπάλληλο (και δη ιατρό) παραπέμπει σε ενδεχόμενο κρούσμα διαφθοράς («φακελάκια»).

- Αδυναμία στον εντοπισμό καλλιτεχνικών παραστάσεων/εκδηλώσεων και επιβολής σχετικών φορολογιών.

- Νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία για παρακράτηση/καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς.

- Φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν δηλώνουν όλα τα εισοδήματα τους ή δηλώνουν μέρος τους με σημαντική απώλεια εσόδων για το Κράτος.

- Κύκλος εργασιών που δηλώθηκε για σκοπούς Έμμεσης Φορολογίας (Φ.Π.Α.) φαίνεται να διαφέρει από τον κύκλο εργασιών που υπολογίστηκε βάσει στοιχείων άλλων Κυβερνητικών Τμημάτων.

- Χαμηλό ποσοστό επισκέψεων ελέγχου στα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. πρόσωπα.

- Οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων και των εταιρειών τους.